Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE MOTOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La presente asignatura forma parte del grupo de materias de 'formación básica' que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Comprende dos partes, a saber

+ El desarrollo motor a lo largo del ciclo vital, y

+ El aprendizaje de las habilidades motrices.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Conèixer l'evolució històrica i les principals directrius actuals de l'estudi de la motricitat humana.
 • Comprendre i relacionar amb altres disciplines els principals conceptes i principis bàsics que constitueixen el nucli teòric de l'assignatura.
 • Distingir les diferents etapes que poden diferenciar-se en el procés de desenvolupament de la conducta motriu des del naixement fins a la senectut.
 • Explicar els diferents models del desenvolupament motor en relació amb les teories de l'aprenentatge.
 • Valorar els processos cognitius que condicionen el comportament i la competència motriu.
 • Analitzar el paper docent com a facilitador del desenvolupament motriu.
 • Valorar la importància de la transferència dels aprenentatges en l'àmbit de la formació motriu.
 • Reconèixer i valorar els recursos motivacionals en l'ensenyament de l'activitat física i esportiva.
 • Identificar la relació entre comportament motor, desenvolupament psicològic i qualitat de vida.
 • Destacar la importància de l'autoconcepte i l'autoestima en la pràctica física i esportiva.
 • Ser capaç de plantejar treballs de recerca i de recerca bibliogràfica en l'àmbit del desenvolupament i aprenentatge motor.
 • Capacitat per a comunicar-se eficaçment amb grups i individus.
 • Capacitat per a reflexionar sobre la pròpia actuació i autoavaluar-se.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

De forma puntual, se proponen los siguientes objetivos:

+ Conocer el desarrollo evolutivo de la persona en relación con los procesos madurativos.

+ Describir y explicar el cambio en las competencias motrices a lo largo del ciclo vital.

+ Diferenciar los procesos de desarrollo y aprendizaje motor.

+ Aplicar las principales formas de aprendizaje motriz a la Educación Física.

+ Distinguir entre diferentes tipos de habilidades y destrezas motrices según su grado de complejidad en el proceso de aprendizaje.

+ Aprovechar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo al desarrollo de las tareas propuestas.

 

 

Dades generals

Codi: 16510
Professor/a responsable:
MARTIN IRLES, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix