Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTINGUT I LLENGUATGE INTEGRAT D'APRENENTATGE (CLIL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La presencia de las lenguas extranjeras en el ámbito educativo actual es un hecho indiscutible avalado por el impulso de la educación plurilingüe como respuesta a las directrices europeas, nacionales y autonómicas. La adquisición de competencia en una lengua extranjera mediante su uso vehicular y no como área concreta de estudio es una de las propuesta educativas más importantes del siglo pasado, considerado un aprendizaje instrumental básico.

El Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenido (AICLE; en inglés: "Content and Language Integrated Learning" CLIL) es una metodología realmente comunicativa que permite combinar los objetivos de enseñanza-aprendizaje de lenguas con los de otras áreas curriculares donde ambas se refuerzan significativamente.

En este contexto, es fundamental que la formación inicial del profesorado proporcione al futuro docente la oportunidad de ampliar y consolidar su dominio de la lengua inglesa así como de conocer la metodología CLIL y disponer de los recursos didácticos que le preparen para el ejercicio de la práctica docente.

Esto implica el dominio del idioma inglés en las áreas formales y académicas (nivel B1 + del marco común europeo) y la formación en la enseñanza del idioma inglés y la literatura en el contexto educativo y en los diferentes niveles de la Educación Primaria. Aunque el contenido del curso se centra en la enseñanza del idioma inglés (como L2), el curso tiene en cuenta que la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura inglesas se produce en el marco de los programas educativos de plurilingüe.
Este curso se enseña en el tercer/cuarto año del Grado de Educación Primaria. Este curso proporciona las habilidades profesionales necesarias para la formación de futuros docentes en la enseñanza del idioma y forma parte del itinerario para obtener la Capacitación en inglés.

El conocimiento de los principios teóricos (lingüísticos, legislativos y didácticos) de esta metodología, el análisis y experimentación de recursos de aula y la elaboración y exposición de una unidad didáctica CLIL son tres de los principales objetivos de esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-04 : Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar la noves metodologia d'aprenentatge integrat de continguts i de llengües estrangeres, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de forma eficaç, crítica i creativa.
 • Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de l'aplicació de noves metodologies per a l'aprenentatge de llengües estrangeres. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions que milloren el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar la llengua anglesa integrada amb continguts nous, usant la llengua anglesa com a llengua d'instrucció i comunicació en diferents nivells i registres.
 • Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, ensenyar, comunicar-se i compartir coneixement sobre la llengua anglesa i sobre continguts d'altres àrees.
 • Aprendre l'ús i aplicacions de les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge de la llengua anglesa treballant en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament a través del coneixement d'una altra llengua i dels seus aspectes culturals, geogràfics, històrics, etc. .
 • Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent; autorregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus adaptant-se a noves situacions i metodologies, connectant coneixements com a mètode per a elaborar altres nous i aprendre una llengua estrangera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura tiene por objeto dar a conocer los principios teóricos y prácticos de la metodología Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenido (AICLE) (en inglés: "Content and Language Integrated Learning" CLIL) conducentes a la elaboración de una unidad didáctica y lección CLIL por parte de los estudiantes.

 

 

Dades generals

Codi: 17810
Professor/a responsable:
MATEO GUILLEN, COPELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix