Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL Y FOLKLORE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La contribución de la asignatura al plan de formación del alumnado de educación primaria es la aportación de la formación básica respecto de la práctica educativa relativa a la educación musical ya que contempla objetivos formativos relacionados con la Expresión Musical.
En ella, se tratan las perspectivas y enfoques actuales de esta materia en busca de implementar diseños y desarrollos de programas de innovación con el consiguiente seguimiento y evaluación aplicados a la práctica docente, por lo que desarrolla de manera directa las competencias del título teniendo en cuenta que, al menos en teoría, los contenidos de la Educación Musical han de ser impartidos por maestros con especialización en esta disciplina.
La asignatura demanda una prioridad del enfoque profesional –procedimientos primero, fundamentación teórica necesaria después- sobre el enfoque académico de los contenidos, teniendo en cuenta las limitaciones expresadas en el punto anterior, ya que, para asumir de forma plena todo el bagaje musical se precisa una preparación amplia y fundamentada académicamente. Por todo ello la priorización del enfoque profesional dado a la materia está en relación directa a la selección de contenidos referidos a las competencias generales y específicas del maestro de educación primaria.
La materia, se encuentra ubicada en el módulo en el tercer-cuarto año, primer semestre del grado y tiene un carácter de formación básica y transversal con el resto de materias del grado, pues se incluyen contenidos fundamentales musicales abordados desde la perspectiva de complementar a otras asignaturas del grado –psicología, pedagogía, educación física, plástica y visual…-, ya sea dentro de la formación en el mismo Grado o en futuros estudios de posgrado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Música

 • M-MU-01 : Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
 • M-MU-02 : Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
 • M-MU-03 : Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
 • M-MU-04 : Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
 • M-MU-05 : Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
 • M-MU-06 : Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
 • M-MU-07 : Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Música

 • M-MU-01 : Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
 • M-MU-02 : Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
 • M-MU-03 : Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
 • M-MU-04 : Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
 • M-MU-05 : Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
 • M-MU-06 : Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
 • M-MU-07 : Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dominar la discriminació auditiva i els principis metodològics de l'audició musical activa i del folklore com a element educatiu.
 • Conèixer diferents propostes didàctiques, activitats i jocs per a l'etapa escolar.
 • Dominar els coneixements musicals necessaris per a identificar les identitats socials i l'audició musical de l'alumne.
 • Conèixer les tècniques de programació de concerts didàctics, representacions musicals, la seua preparació, organització i presentació.
 • Elaborar, desenvolupar i avaluar la resposta educativa de l'alumnat d'educació primària davant audició activa de músiques de diversos estils, èpoques i cultures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1 Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo a través de la audición.

2 Conocer el valor de la formación auditiva como elemento principal de la educación musical.

3 Conocer un repertorio básico de aplicación al aula de obras destacadas de la historia de la música pertencientes ala música culta y popular.

4 Conocer y practicar los elementos fundamentales del lenguaje musical aplicados a la audición.

5 Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo referentes a la audición en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y en su caso, en una lengua extranjera con preferencia inglés.

6 Desarrollar y evaluar los contenidos de la audición en el currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.

7 Conocer y comprender los contenidos, conceptos y procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria referidos a la audición.

8 Demostrar competencias para trabajar la audición en el aula.

9 Promover la comprensión de la música y su aplicación a la educación primaria.

10 Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta la audición para la educación primaria.

11 Poner a disposición del alumnado unos conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la audición musical a su futura actividad profesional como docente.

 

 

Dades generals

Codi: 17808
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, ROSA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: MÚSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix