Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura está formada por dos aspectos, el vocal y el auditivo, que contribuyen en la formación del maestro para la práctica educativa, ya sea de forma específica en aspectos formativos de la educación musical como su aplicación en otros ámbitos dentro del aula.
De ella, destaca la educación vocal, básica en la formación de todo docente al ser éste el vehículo principal de comunicación en el aula. Por ello, se busca la formación del alumno desde un enfoque procedimental de competencias generales en esta materia, dado que su dominio precisa de una preparación específica que excede en tiempo y forma al dedicado en las titulaciones de grado de maestro.
La materia tiene un carácter de formación básica y transversal con el resto de materias del grado, pues se incluyen contenidos fundamentales musicales abordados desde la perspectiva de complementar a otras asignaturas del grado –psicología, pedagogía, educación física, plástica y visual…-, ya sea dentro de la formación en el mismo Grado o en futuros estudios de posgrado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Música

 • M-MU-01 : Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
 • M-MU-02 : Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
 • M-MU-03 : Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
 • M-MU-04 : Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
 • M-MU-05 : Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
 • M-MU-06 : Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
 • M-MU-07 : Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Música

 • M-MU-01 : Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
 • M-MU-02 : Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
 • M-MU-03 : Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
 • M-MU-04 : Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
 • M-MU-05 : Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
 • M-MU-06 : Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
 • M-MU-07 : Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar de forma conscient la capacitat interpretativa i el domini vocal i auditiu en vistes a la docència en les escoles.
 • Conèixer diferents propostes didàctiques, activitats, jocs, i la seua avaluació, referides a l'educació vocal i el cant coral.
 • Aproximar a l'alumne als diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'aprenentatge de la veu per a desenvolupar de forma conscient la capacitat interpretativa i el domini vocal i el cant coral, i de les tècniques bàsiques d'adreça coral en vistes a la docència en les escoles.
 • Introduir als alumnes en el coneixement de la veu de la tècnica vocal. Tipus de veus. La veu i els seus recursos, per a dur a terme l'ensenyament de la música, com a mitjà d'expressió musical i personal.
 • Estimular la capacitat creativa mitjançant la utilització de veu i de les agrupacions corals com a recurs pedagògic, tant individual com a col·lectiu, amb i sense acompanyament instrumental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1 Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo a través del canto, la entonación y la audición.

2 Conocer el valor de la formación vocal y auditiva como elementos esenciales de la educación musical.

3 Adquirir una técnica básica que permita un uso adecuado del aparato fonador.

4 Conocer y practicar los elementos fundamentales del lenguaje musical aplicados al canto y la audición.

5 Potenciar la lectura melódica y la interpretación comprensiva.

6 Desarrollar la capacidad expresiva.

7 Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo referentes la voz y la audición en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y en su caso, en una lengua extranjera con preferencia inglés.

8 Conocer y comprender los contenidos, conceptos y procedimientos musicales incluidos en el currículo de primaria referidos a la formación vocal y la audición.

9 Demostrar competencias para trabajar la voz y la audición en el aula.

10 Promover la comprensión de la música y su aplicación a la educación primaria.

11 Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta la voz y la audición para la educación primaria.

 

 

Dades generals

Codi: 17804
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, ROSA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: MÚSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix