Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEGRACIÓ EN LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


La assignatura "Integració de les Habilitats Comunicatives" resulta fonamental en la formació de les educadores d'Educació perquè, per un costat, estudiarem uns temes que hem considerat essencials per millorar el domini de la llengua i per un altre, revisarem els processos de ensenyament-aprenentatge de la L2 atenent a la metodologia més adequada per a l'alumnat d'aquestes etapes.

El temari està organitzat en dos blocs de continguts:
1. La didàctica de la llengua, la seva fonamentació i el seu aprofitament didàctic per al desenvolupament de la competència comunicativa dels nens a l'aula.
2. Els continguts temàtics de cada una de les unitats que serveixen com a complement de la Didàctica de la Llengua, i com a aprofitament didàctic de l'adquisició i desenvolupament de la competència lingüística necessària per a un coneixement exhaustiu i actual de la llengua anglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar les principals característiques dels mètodes (AICLE, Task- Based Laguage Teaching, etc) relacionats amb les destreses integrades, per a desenvolupar aspectes claus de l'ensenyament de la L2.
 • Conèixer el codi lingüístic de la LI i de les regles que regeixen el seu funcionament a través de tasques que permeten el desenvolupament de les destreses comunicatives de forma integrada.
 • Reconèixer i tenir en compte l'aprenentatge d'una llengua estrangera a través de la integració de les diferents destreses.
 • Distingir i utilitzar les tècniques d'ensenyament/aprenentatge amb les destreses integrades de la L2.
 • Ser capaç de dissenyar i organitzar activitats de parla anglesa relatives a la funció docent que incloguen les destreses del llenguatge kinestésico i no-verbal.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • Crear un clima en l'aula que facilite l'aprenentatge i la participació dels alumnes.
 • Conèixer les destreses de la llengua anglesa corresponents a nivell A1- C2 del Marc Comú Europeu de referència per a la llengua.
 • Dissenyar activitats basades en les destreses integrades en llengua anglesa.
 • Reforçar que la comprensió de les destreses i el coneixement obtingut a través de l'assignatura són les eines usades per a solucionar problemes, investigar, comunicar, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Adoptar un enfocament comunicatiu per a l'ensenyament de l'idioma sempre orientat a les necessitats dels estudiants.
• Proporcionar un enfocament integrat per a l'aprenentatge d'idiomes.
• Integrar les quatre habilitats lingüístiques principals (escoltar, llegir, parlar i escriure).
• Centrar-se en diverses habilitats per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès.
• Integrar les habilitats principals i secundàries (gramàtica, puntuació, pronunciació).
• Ensenyar l'idioma de manera comunicativa.
• Interactuar de manera autèntica i significativa, exposant als estudiants a la riquesa i complexitat del llenguatge.
• Tractar el llenguatge com un mitjà d'interacció, més que com una matèria acadèmica.
• Motivar als estudiants a interactuar, en lloc de conèixer simplement l'idioma.
• Ensenyar diferents habilitats per a seguir el progrés de l'alumnat al mateix temps.
• Desenvolupar habilitats lingüístiques en profunditat, desenvolupar el pensament crític i preparar-se per a futurs estudis acadèmics.

 

 

Dades generals

Codi: 17801
Professor/a responsable:
BELDA MEDINA, JOSE RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix