Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Educación Científica para Maestros es una asignatura optativa que se imparte en el grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Es una disciplina joven que introduce al estudiante en las teorías básicas de las ciencias experimentales relacionados con el Medio Natural y proporciona las bases de conocimiento de distintas aplicaciones que en el futuro les permitirá desarrollar múltiples aspectos de la profesión.

La lengua vehicular es el castellano.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre conceptes, lleis i teories bàsiques de les ciències experimentals (Física, Química, Biologia i Geologia) relacionats amb els continguts del currículum oficial de l'àrea de Coneixement del Mitjà Natural, Social i Cultural d'Educació Primària.
 • Conèixer i valorar la diversitat paisatgística d'Espanya i de la Comunitat Valenciana.
 • Comprendre els aspectes físics, geològics i biològics que caracteritzen un Espai Natural (concretant en els de la Comunitat Valenciana).
 • Comprendre les relacions que s'estableixen en un ecosistema i utilitzar-les per a analitzar alguns ecosistemes singulars de la Comunitat Valenciana.
 • Comprendre els processos geològics de formació de materials i paisatges terrestres i com s'han superat idees històricament vigents sobre aquesta qüestió.
 • Conèixer els problemes que van originar la construcció dels coneixements científics tractats en l'assignatura, la seua evolució al llarg de la història, les dificultats o obstacles als quals van haver d'enfrontar-se i la seua transcendència en els diferents àmbits.
 • Saber com elaborar una memòria o informe sobre un treball pràctic o de camp, segons criteris establits prèviament, i comunicar els resultats en públic de manera eficaç.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer la metodología científica y el papel que ésta juega en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la indagación para que el alumno sea la parte activa en la construcción del conocimiento científico.
• Incentivar la participación de los alumnos en el desarrollo de las actividades de ciencias para que puedan desarrollar un pensamiento crítico a la vez que creativo, lo que les dotará de capacidades para resolver problemas por sí mismos en un futuro.
• Conocer y saber aplicar los cuestionarios de evaluación de actividades de ciencias para asegurar el desarrollo correcto de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la indagación en la etapa infantil y primaria.
• Realizar secuencias de actividades de ciencias, preparadas por el profesor, con los alumnos del grado englobadas en el currículo de la etapa infantil y primaria y contextualizarlas dentro de las grandes ideas de las ciencias y evaluación de las mismas.
• Desarrollo de actividades de ciencias, por parte de los alumnos del grado, basadas en la enseñanza y el aprendizaje a través de la indagación y evaluación de las mismas.
• Utilizar la evaluación como instrumento de impulso, para que el alumno se implique en la regulación de su propio aprendizaje y que a su vez favorezca un aprendizaje significativo de las ciencias.

 

 

Dades generals

Codi: 17558
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0,45
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 1,35
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix