Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Taller de Creació Verbal en Català és una assignatura optativa transversal (6 crèdits) que s’imparteix en el tercer curs del Grau de Mestre en Educació Infantil i en el quart del Grau de Mestre d’Educació Primària (codi 17556).
Ofereix una introducció a la literatura catalana popular i, en general, a les competències pròpies de la creació verbal i l’expressió oral. Els coneixements i les competències que l’alumne hi pot assolir contribueixen, així doncs, a l’adquisició d’habilitats comunicatives orals i escrites; a la formació literària i cultural (especialment, la referida a la literatura i la cultura populars); i, en últim terme, a la capacitat didàctica necessària per a l’òptim desenvolupament de les tasques docents que els mestres en educació infantil i primària han d’assumir.
Igualment important resulta, en tractar-se d’una assignatura de tercer i quart curs, continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer i segon, com ara el desenvolupament del sentit crític de l’alumne i el foment d’una actitud positiva cap a la riquesa de la diversitat lingüística, el patrimoni etnopoètic i la creació verbal en general. I tot això amb una atenció específica al cas del sistema educatiu valencià.
Així mateix, aquesta assignatura es coordina amb l’altra assignatura optativa transversal, Literatura Catalana Infantil, perquè l’alumne obtinga una formació òptima que abaste les principals formes i els principals tipus de creativitat verbal amb interés per a l’educació infantil i primària.
És una de les assignatures que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià. El nivell de llengua que correspon a l’assignatura és el C1 de domini del català.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral.
 • Analitzar i valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
 • Conèixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d'una perspectiva diacrònica.
 • Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
 • Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular.
 • Conèixer, analitzar i posar en pràctica activitats d'interès didàctic a partir de materials etnopoètics.
 • Gestionar pertinentment contes, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc. com a recursos d'interès en l'educació infantil i primària.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.
 • Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de les habilitats orals i escrites del valencià en l'escola centrant-nos especialment en l'aprenentatge del parla.
 • Conèixer i desenvolupar pràcticament els continguts curriculars relacionats amb la llengua oral de les etapes d'Infantil i Primària del sistema educatiu valencià.
 • Aprendre a usar els diversos recursos i habilitats que afavorisquen les capacitats d'escolta, parla, conversa, lectura i escriptura dels alumnes d'Infantil i Primària.
 • Usar adequadament el llenguatge verbal i no verbal per a generar situacions d'aprenentatge diverses.
 • Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per a treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües valencians.
 • Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per a treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües Reforçar i consolidar la competència comunicativa oral en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües, així com manejar amb destresa les habilitats lingüístiques orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a l'ensenyament i aprenentatge de la segona llengua o el reforç escolar de la primera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Obtenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral.
Analitzar i valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
Conéixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d'una perspectiva diacrònica.
Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular.
Conéixer, analitzar i posar en pràctica activitats d'interés didàctic a partir de materials etnopoètics.
Gestionar pertinentment contes, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc. com a recursos d'interés en l'educació infantil i primària.
Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.
Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de les habilitats orals i escrites del valencià a l'escola centrant-se especialment en l'aprenentatge de la parla.
Conéixer i desenvolupar pràcticament els continguts curriculars relacionats amb la llengua oral de les etapes d'infantil i primària del sistema educatiu valencià.
Aprendre a usar els diversos recursos i habilitats que afavoreixen les capacitats d'escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure dels alumnes d'infantil i primària.
Utilitzar adequadament el llenguatge verbal i no verbal per generar situacions d'aprenentatge diverses.
Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües.
Reforçar i consolidar la competència comunicativa oral en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües, així com manejar amb destresa les habilitats lingüístiques orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a l'ensenyament i aprenentatge de la segona llengua o el reforç escolar de la primera.

 

 

Dades generals

Codi: 17556
Professor/a responsable:
BORJA SANZ, JOAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix