Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Literatura castellana infantil y juvenil y animación a la lectura ” resulta fundamental en la formación de las docentes de Educación Primaria por ser la literatura infantil y juvenil  una de las disciplinas que contribuye a la formación del lector literario y a la formación estética. La asignatura planeta la fundamentación téorica y el desarrollo de la competencia literaria del docente para poder diseñar técnicas y estrategias de animación a la lectura dirigidas a los discentes.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció, elaboració i avaluació de materials educatius destinats a fomentar la lectura a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la a la literatura i als processos de lectura.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Conèixer, crear, seleccionar i avaluar materials destinats a promoure l'interès dels alumnes per la lectura.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de la lectura i la formació d'hàbits lectors dirigides a infants i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació del lector a partir de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació: biblioteques virtuals, web social.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil en la formació de la competència lectoliterària i lingüística dels xiquets i en el desenvolupament de de les habilitats per a llegir i escriure.
 • Conèixer la història de la literatura infantil i juvenil: autors, il·lustradors i títols fonamentals de la literatura infantil i juvenil.
 • Saber afavorir l'acostament dels adolescents i els joves a la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer la relació dels aspectes psicopedagògics amb la literatura i amb els interessos lectors de l'infant.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar amb esperit crític la importància que té el bon acompliment de la docència i una adequada orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de manera cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer el concepto de literatura infantil y de literatura juvenil.
• Concienciar de la importancia de la LIJ en la formación del lector.
• Recuperar la literatura popular infantil y juvenil.
• Utilizar adecuadamente documentos y materiales relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil.
• Analizar las preferencias literarias de los lectores en formación y la adecuación de las obras literarias a las etapas de su desarrollo evolutivo.
• (Volver a) Disfrutar de la Literatura infantil y juvenil.

 

 

Dades generals

Codi: 17555
Professor/a responsable:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix