Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura Discapacitat Intel·lectual, Trastorns d’Espectre Autista i Altes Capacitats és una de les quatre matèries optatives que cal cursar per obtindre la menció de Pedagogia Terapèutica, i es pot cursar en tercer o quart curs de la titulació del Grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària. Està relacionada, principalment, amb dues assignatures obligatòries de segon curs: Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament, i Atenció a les necessitats educatives específiques. Amb ella es pretén aprofundir en les característiques psicoevolutives de les persones amb necessitats educatives específiques amb l’objectiu d’adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge a les necessitats dels subjectes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

 • M-EE-01 : Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
 • M-EE-02 : Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
 • M-EE-03 : Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
 • M-EE-04 : Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
 • M-EE-05 : Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
 • M-EE-06 : Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual.
 • M-EE-08 : Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les dificultats del desenvolupament i les necessitats educatives específiques dels estudiants amb discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i altes capacitats, amb la finalitat de comunicar-les i col·laborar en la intervenció educativa.
 • Conèixer les característiques del comportament d'aquest alumnat i les necessitats educatives específiques.
 • Dominar els coneixements necessaris per a identificar les disfuncions del desenvolupament.
 • Elaborar, desenvolupar i avaluar la resposta educativa per a l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, autisme i altes capacitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Integrar els coneixements adquirits per tal de dissenyar i desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge el més adequat possible de cara a optimitzar les potencialitats de l’alumnat.

 

 

Dades generals

Codi: 17550
Professor/a responsable:
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix