Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se centrará en el desarrollo de aspectos didácticos referidos a la enseñanza de la lengua en la etapa de Primaria. Se trabajará de manera directa la didáctica de la oralidad, y de la lectura y la escritura.

Será imprescindible estudiar el contexto de  la actuación didáctica de acuerdo con los planteamientos administrativos que regulan el sistema y en los que se inscribe necesariamente la actuación docente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i utilitzar didàcticament el currículum de Llengua i Literatura en primària.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació per a aplicar-los en diferents situacions d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer, dominar i practicar tècniques d'expressió oral i escrita i la seua didàctica, i aplicar-les en situacions d'aprenentatge cooperatiu.
 • Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura com a instrument d'aprenentatge global, complex i autoregulable.
 • Proposar, desenvolupar i avaluar continguts del currículum, incloent-hi recursos d'índole diversa, adequats per als diferents cicles de l'etapa de primària.
 • Promoure les competències comunicatives corresponents atenent als casos especials definits per la diversitat.
 • Dissenyar i implementar estratègies per a aconseguir el desenvolupament de les competències de la comunicació oral.
 • Planificar i utilitzar recursos propis de les TIC per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i la literatura en primària.
 • Reconèixer situacions problemàtiques en el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura en primària i promoure solucions eficaces.
 • Avaluar els processos d'aprenentatge i desenvolupament de les competències comunicatives orals i escrites en l'alumnat d'ensenyament primari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Reconocer los documentos del primer y segundo nivel de concreción curricular relativos al área de Lengua Castellana: lengua y literatura y ser capaz de generar, a partir de ellos, documentos propios del tercer nivel de concreción curricular (UD y Programación de las asignaturas).

- La enseñanza de la lengua y a literatura en el siglo XXI. El paradigma comunicativo. Los retos de la lectura y de la escritura desde la perspectiva de las TIC.

- Reconocer los fundamentos de la enseñanza y evaluación de la lengua oral, y su desarrollo secuencia en la etapa de primaria.

-La lectura y la escritura. Fundamentos didácticos para enseñar las destrezas de lectura y de composición de textos de intención informativa, apelativa o descriptiva.

- Los elementos fundamentales de la evaluación de la lengua oral y de la escritura y la competencia lectora.

 

 

Dades generals

Codi: 17541
Professor/a responsable:
DEL OLMO IBAÑEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix