Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura  17533 Didàctica de les Ciències Socials: Història s’imparteix el 2n quadrimestre del 3r curs del Grau de Mestre en Educació Primària durant els mesos de gener i juny. És la segona assignatura de Ciències Socials que l’alumnat estudia durant el grau, després d’haver cursat Didàctica de la Geografia en 2n curs. Aquestes assignatures completen l’anàlisi i l’ensenyament de dos conceptes bàsics dins l’àmbit de les Ciències Socials com són el temps i l’espai.

En aquesta assignatura es treballarà fonamentalment el concepte de temps històric i el seu ensenyament, per tal de formar els futurs i les futures mestres de Primària a situar-se temporalment en el món que els envolta i comprendre la realitat de la societat en què viuen.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la història i història de l'art, que s'hauran d'impartir en l'aula.
 • Analitzar de manera crítica el disseny curricular de l'àrea d'Història i Història de l'Art, en què es globalitzen els continguts de Ciències Socials.
 • Desenvolupar la tasca com a investigador en el camp de la història i història de l'art i de la seua didàctica.
 • Dissenyar, planificar i realitzar projectes educatius entorn de les diverses matèries que constitueixen el camp de la història i història de l'art de manera autònoma, creativa i crítica.
 • Adquirir tècniques per a relacionar-se amb tots els col·lectius implicats en l'ensenyament i per a treballar en equips interdisciplinaris.
 • Aplicar actituds d'organització social que afavorisquen la instauració en l'aula d'un compromís ètic i del dret a la diferència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius

Els objectius didàctics de l’assignatura 17533 Didàctica de les Ciències Socials: Història són els següents:

-Reconèixer l’ensenyament del concepte del temps històric com a base de l’estudi de la Història. Així es treballaran les seues particularitats i principals dificultats d’aprenentatge: canvi, continuïtat, diacronia i sincronia.

-Investigar els processos i successos de la Història a través de les seues fonts.

-Conèixer i valorar els diferents períodes històrics, així com les civilitzacions i societats que es van desenvolupar, les seues formes de vida i les pautes socials que les definien: Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.  

-Estudiar, investigar i conèixer la Història Social i Pública centrant-nos en les qüestions socials que ha quedat invisibles pel discurs tradicional de la Història

-Educar per a la pau a través de l’assignatura d’Història, a partir d’exemples d’homes i dones que van treballar i defensar aquest valor.

-Reconèixer en els esdeveniments del passat aquells que encara es troben presents i defineixen la societat en què viuen, tractant especialment aquells que defineixen els valors de ciutadania i una societat democràtica.

-Conèixer l’aportació femenina als processos històrics, tant des del punt de vista de les seues protagonistes com del de les dones que investiguen la Història.

-Definir i investigar el paper de la dona com a creadora dins els continguts d’Història de l’Art i donar a conèixer  dones artistes que queden oblidades pels manuals específics.

 

 

Dades generals

Codi: 17533
Professor/a responsable:
PONSODA LOPEZ DE ATALAYA, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix