Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura complementa la de 2º curs del mateix nom i nombre de crèdits (Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I). La planificació didàctica global de l'assignatura s'ha fet tenint en compte: 1) Les característiques dels alumnes; 2) El temps total disponible per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències experimentals en el pla d'estudis i 3) les prescripcions i orientacions legislatives sobre l'àrea.

Aquestes restriccions es resumeixen en:

- Quasi el 75 % dels alumnes no ha rebut ensenyament sobre física, química, biologia o geologia des de 3º d'ESO.
- La majoria d'ells tenen actituds inicials negatives cap a l'ensenyament/aprenentatge de les ciències, especialment cap a la física i la química, i algo menys cap a la biologia.
- D'un total de 240 crèdits del pla d'estudis, tots els alumnes rebran solament 12 crèdits sobre ensenyament/aprenentatge de les ciències. Existeix una assignatura optativa que, probablement a causa de no pertànyer a cap “esment de formació específica”, és escollida per molt pocs alumnes.
- Tant des de les prescripcions com des de les orientacions legals es promou una forma d'ensenyar ciència coherent amb les pràctiques científiques (dins del factible en el nivell de l'educació primària) i es prescriu el foment de competències claus que també poden identificar-se com a consubstancials a les pràctiques científiques.
- La importància de crear una “comunitat d'aprenentatge” compromesa amb els continguts i mètodes d'avaluació aconsella dotar de certa flexibilitat a tots dos aspectes.

Aquesta situació ha fet aconsellable elaborar un programa comú, amb continuïtat, per a les dues assignatures sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals, anteposant:

- Profunditat enfront d'amplitud.
- Qualitat i selecció dels continguts amb criteri a un tractament superficial de tots els continguts científics que podrien afectar a l'etapa de primària.
- Coherència metodològica entre el que es diu i com es desenvolupen les classes.
- Marge de flexibilitat respecte a continguts i instruments d'avaluació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els factors que influeixen en la manera en què un mestre ensenya ciències i la necessitat de comprometre's en la millora i actualització en aquests factors al llarg del desenvolupament professional.
 • Conèixer l'existència d'idees i formes de raonament espontànies que afecten l'aprenentatge de les ciències, i saber justificar com es planifica l'ensenyament per a afavorir l'evolució conceptual, metodològica i la implicació actitudinal dels alumnes.
 • Identificar aspectes essencials de la metodologia científica i utilitzar-los per a analitzar i valorar textos de divulgació científica, llibres de text, mitjans de comunicació i creences pseudocientífiques; comunicar el resultat de treballs pràctics i petites investigacions.
 • Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents per a procurar un futur sostenible.
 • Comprendre els continguts científics del currículum de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, aprofundir en alguns d'aquests continguts i aconseguir, en els altres, un nivell suficient per a poder donar sentit a l'ensenyament de les ciències experimentals en l'educació primària.
 • Utilitzar criteris, fonamentats en la investigació didàctica, per a valorar seqüències d'activitats i unitats didàctiques per a l'ensenyament de les ciències en l'educació primària.
 • Desenvolupar i avaluar continguts de currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l'adquisició de competències bàsiques en els estudiants.
 • Conèixer les orientacions, continguts i criteris d'avaluació establits en la legislació vigent per a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i disposar de criteris justificats per a seleccionar, seqüenciar i organitzar els continguts al llarg de l'etapa primària.
 • Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la formació pròpia, assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pràctica pròpia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La meta global de l'assignatura és que els alumnes sàpiguen analitzar, modificar i elaborar seqüències d'ensenyament sobre les grans idees de la ciència, dins del model d'ensenyament de la ciència basat en la indagació.

Açò requereix:

- Comprendre (algunes) de les grans idees de la ciència (a un nivell que permeta dissenyar i/o apropiar-se de seqüències d'ensenyament amb sentit, que suposen un avanç en aquestes idees), veure els continguts.
- Conèixer les concepcions dels xiquets de Primària en aquests temes, així com altres obstacles a l'aprenentatge.
- Saber dissenyar seqüències d'ensenyament basades en la indagació.
- Saber analitzar les característiques dels llibres de text i les seues deficiències més habituals i importants i com suplir-les en la mesura que siga possible.
- Apropiar-se de seqüències d'ensenyament sobre els temes científics estudiats, per als diferents cicles de primària.

 

 

Dades generals

Codi: 17532
Professor/a responsable:
ROSA CINTAS, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix