Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En el contexto de la formación del profesorado del área de Lengua y Literatura Castellana, consideramos imprescindible atender de manera especial a la didáctica de la formación de la competencia literaria del alumnado de Educación Primaria. Se trata de concluir la formación didáctica del profesorado tomando como punto de referencia la lectura y la escritura de intención estética, como complemento de especificidad dentro de la competencia lectoescritora

Se trata de abordar tanto las opciones relacionadas con lo que consideramos literatura "canónica" en español,  como con la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ española e hispanoamericana) como producción literaria específica de la etapa en la que trabajamos. De igual modo se trata de profundizar en el concepto de educación literaria.

Además, se trabajará el concepto de lectura académica y la redacción de trabajos de investigación. 

También se ha considerado la importancia significativa de abordar el acceso a mensajes de intención literaria desde soportes diferentes al soporte papel, analizando las posibilidades de la lectura multimodal en formato cómic, digital o elementos audiovisuales que favorezcan el desarrollo de la competencia literaria.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer i comprendre les fases dels processos de composició escrita i les seues implicacions didàctiques.
 • Reconèixer i comprendre les fases dels processos de lectura i les seues implicacions didàctiques.
 • Desenvolupar estratègies per a produir missatges escrits de diferent tipologia, finalitat comunicativa i complexitat formal.
 • Implementar i considerar críticament estratègies d'actuació didàctica per a desenvolupar la competència de composició de textos adequats a para l'etapa de primària.
 • Dissenyar i implementar actuacions didàctiques adreçades a ampliar l'intertext de lector i a desenvolupar la competència lectora de l'alumnat de primària, tenint en compte els elements de diversitat cultural i social de l'alumnat.
 • Definir criteris d'avaluació per a valorar de manera eficaç el desenvolupament de les competències comunicatives de l'alumnat.
 • Reconèixer els fonaments de la lectura i l'escriptura des de plantejaments essencialment comunicatius i pragmàtics, compromesos amb la necessitat de comunicar-se.
 • Distingir els elements fonamentals de la competència lectoliteraria i les seues implicacions didàctiques.
 • Cercar, valorar i seleccionar textos literaris i no literaris encaminats a desenvolupar la competència lectora i el fiançament de l'hàbit lector l'alumnat de primària.
 • Comprendre el valor de la literatura com a instrument d'integració cultural i social.
 • Desenvolupar instruments d'actuació didàctica per a reforçar l'hàbit lector i el fonament creatiu i comunicatiu de l'escriptura literària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Reconocer los fundamentos de la formación y desarrollo de la competencia literaria.

- Plantear y determinar el proceso de lectura de textos de intención estética: fases, subfases y elementos específicos.

- Definir los conceptos relacionados con la formación y el desarrollo de la competencia literaria. La lectura multimodal y la escritura de intención estética en los formatos digitales.

- Analizar la composición de mensajes de intención estética como instrumento de desarrollo de la competencia literaria.

- Profundizar en el concepto de educación literaria.

- Evaluar la lectura y la escritura de intención estética.

- La literatura canónica y la LIJ en español (lecturas para esta etapa de autoras y autores españoles e hispanoamericanos) como material didáctico en Educación Primaria.

- Ampliar el canon escolar y formativo a través de lecturas españolas e hispanoamericanas apropiadas a la etapa de Educación Primaria.

 

 

Dades generals

Codi: 17530
Professor/a responsable:
RUIZ BAÑULS, MONICA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix