Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Psicologia de la Instrucció és una assignatura que forma part del mòdul de formació bàsica "Aprendizaje i Desenvolupament de la Personalidad", del Pla d'Estudis del Grau de Mestre en Educació Primària. Esta assignatura s'impartix en el segon curs, després que s'haja cursat l'assignatura Psicologia de l'Educació, pertanyent al mateix mòdul i els continguts del qual convé dominar per a abordar amb èxit la present assignatura. Els continguts de la Psicologia de la Instrucció se centren a analitzar els processos cognitius implicats en l'aprenentatge dels coneixements escolars com la lectura, l'escriptura, les matemàtiques i les ciències experimentals i socials, així com els procediments instruccionals més comuns empleats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents orientacions teòriques sobre la psicologia de la instrucció i la seua importància pràctica per al procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Construir un marc conceptual propi de la matèria en el qual queden integrats els seus diferents continguts.
 • Conèixer i valorar el paper de l'aprenent en la construcció i transformació del coneixement.
 • Desenvolupar activitats destinades al desenvolupament de procediments, habilitats i estratègies generals de pensament en el context de l'aprenentatge escolar.
 • Conèixer les característiques i procediments per al desenvolupament del pensament crític i reflexiu a l'aula.
 • Aplicar els coneixements adquirits en el disseny i desenvolupament de processos d'ensenyament i aprenentatge de continguts escolars.
 • Comunicar de manera oral i escrita, de manera sintètica, la informació i els coneixements adquirits.
 • Desenvolupar actituds i conductes d'acord amb la deontologia professional del docent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conéixer el marc teòric i epistemològic de l'assignatura com a disciplina pont entre les teories de l'ensenyament i de l'aprenentatge.

2. Aprofundir en l'anàlisi dels processos d'aprenentatge i l'estructura dels continguts de l'ensenyament.

3. Conéixer i valorar el paper de l'aprenent en la construcció i transformació del coneixement.

4. Conéixer els processos d'adquisició dels coneixements escolars: lectura, escriptura, comprensió lectora, matemàtiques i ciències.

5. Conéixer i dissenyar procediments d'instrucció per a l'ensenyament de conceptes, procediments, habilitats i estratègies generals de pensament en el context de l'aprenentatge escolar.

6. Desenvolupar un pensament crític sobre l'aplicació del coneixement educatiu per a la pràctica professional.

7. Desenvolupar habilitats de treball en grup i presentació oral de treballs.

8. Valorar el treball cooperatiu com a mitjà de desenvolupament personal i professional.

9. Desenvolupar actituds i conducta concordes amb l'ètica professional del docent.

 

 

Dades generals

Codi: 17525
Professor/a responsable:
DELGADO DOMENECH, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix