Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura té per objectius principals augmentar les competències lingüística i didàctica necessàries per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes en Educació Primària. Això implica el domini de la varietat estàndard de la llengua catalana en àmbits formals i acadèmics (en un nivell B2+ del MECR) i la formació en didàctica de la llengua i de la literatura en el context educatiu valencià i per als diferents nivells de l'Educació Primària. Encara que els continguts de l'assignatura se centren en la didàctica de la llengua catalana (com a L1 o com a L2) l'assignatura té present que l'ensenyament-aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes es produeix en el marc de programes educatius plurilingües.

És una assignatura del segon curs (que consta de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics) per a l'Educació Primària. Aquesta assignatura proveeix les competències professionals necessàries per a la formació dels futurs mestres en didàctica de la llengua i de la literatura, i està directament relacionada amb la resta d'assignatures del mòdul didàctic i disciplinar i del mòdul optatiu impartides pel Departament de Filologia Catalanes. Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües en l'escola.
 • Conèixer els continguts del currículum d'educació primària de la Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat: Valencià: Llengua i Literatura.
 • Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d'educació plurilingüe en general i, en particular, conèixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d'immersió lingüística.
 • Conèixer les característiques bàsiques del tractament de la diversitat en les classes de llengua i de la gestió de la diversitat lingüística i cultural.
 • Conèixer, analitzar i aplicar les diferents metodologies i enfocaments didàctics pera l'ensenyament de segones llengües.
 • Conèixer, analitzar i posar en pràctica els principals mètodes de l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de manera correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.
 • Descriure i analitzar les habilitats lingüístiques i dissenyar i avaluar seqüències didàctiques per al treball de les habilitats lingüístiques (comprensió oral, expressió oral, interacció oral, comprensió lectora i expressió escrita) en l'educació primària.
 • Conèixer les aportacions dels principals enfocaments gramaticals a l'ensenyament de les llengües i ser capaç d'elaborar activitats adequades per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les competències lingüístiques (lèxica, gramatical, semàntica, fonològica, ortogràfica i ortoèpica), sociolingüístiques i pragmàtiques en l'educació primària.
 • Realitzar i avaluar unitats didàctiques temàtiques, projectes de treball i tallers adequats a un determinat tipus de programa d'educació plurilingüe en el primer cicle de l'Educació Primària.
 • Conèixer les característiques principals de la literatura oral i escrita i les tècniques per a fomentar la lectura literària en les aules d'Educació Primària.
 • Dissenyar, posar en pràctica i avaluar activitats i projectes de treball d'animació lectora i de taller de literatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conéixer les característiques del model de llengua de l'escola i utilitzar un model de llengua adequat a les circumstàncies comunicatives escolars i les necessitats de l'alumnat.
2. Aplicar estratègies per a millorar les actituds de l'alumnat respecte de la valoració i l'ús del valencià com a llengua minoritzada.
3. Conéixer les característiques del Currículum Educatiu Valencià, especialment de l'assignatura València: llengua i literatura i aplicar-lo al disseny d'activitats docents en l'Educació Primària.
4. Conéixer les característiques principals dels models escolars plurilingües i multiculturals.
5. Analitzar quins models educatius plurilingües són més adequats als contextos sociolingüístics valencians.
6. Conéixer les principals teories psicolingüístiques sobre l'educació plurilingüe i multicultural.
7. Conéixer i dissenyar estratègies per al treball integrat de les llengües (TIL).
8. Conéixer les característiques del tractament integrat de llengües i continguts (TILC) i saber-les aplicar al context escolar valencià.
9. Dissenyar estratègies per a la integració lingüística i cultural de l'alumnat nouvingut.
10. Conéixer les principals seqüències didàctiques per a l'alfabetització inicial dels estudiants.
11. Analitzar l'estadi d'evolució de les nenes i nens respecte de l'aprenentatge inicial de la llengua escrita d'acord amb el constructivisme i dissenyar estratègies docents per afavorir el procés de descobriment de la llengua escrita.
12. Conéixer les característiques dels enfocaments comunicatius i les aportacions de la gramàtica del text i del MECR a l'aprenentatge de llegües i saber-les aplicar al disseny d'activitats d'aula.
13. Conéixer les principals metodologies per al treball de l'oralitat i de la llengua escrita des d'un enfocament comunicatiu i aplicar-les al disseny i avaluació de situacions d'aprenentatge.
14. Conéixer i aplicar estratègies didàctiques per al treball de la literatura i el foment de la lectura de manera integrada amb la resta de matèries del currículum, especialment de l'àrea lingüística.

A més dels objectius formatius de l'apartat anterior, l’alumnat ha d’assolir el nivell B2+ en català del MECR, que es resumeix en:

- Comunicar-se oralment amb espontaneïtat i una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.
- Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb la seua àrea d’interés i amb els contextos educatius. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.
- Comprendre el llenguatge oral estàndard i els discursos col·loquials més habituals, tant si es tracta de converses com de discursos sobre qualsevol temàtica relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional.
- Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a diferents textos i objectius. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu.
- Utilitzar la llengua oral i escrita amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes d’ordre general, educatiu, professional i relatius al temps lliure. Comunicar-se espontàniament amb un bon domini gramatical sense que faça la impressió que ha de limitar el que vol dir i utilitzar un grau de formalitat adaptat a les circumstàncies.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17524
Professor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix