Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'ensenyament de qualsevol coneixement suposa un esforç contínuo per actualitzar tant els mètodes didàctics. com els continguts procedents de la ciència de referència. Aquest procés d'actualització resulta més complex per la necessitat d'introduir els canvis regulats per la normativa en diferents escales: Autonòmica, Estatal o Europea.

L'ensenyament de la geografia és essencial per al desenvolupament humà doncs li permet millorar la seua relació dialèctica amb l'entorn natural i social en el qual es desembolica.

La Geografia facilita els coneixements necessaris per a resoldre nombrosos problemes que se li planteja a qualsevol ciutadà en la seua vida quotidiana com localitzar un punt, orientar-se en una determinada ciutat, calcular recorreguts, equipar-se pertinent per al temps atmosfèric previst, desenvolupar activitats esportives o econòmiques segons aquestes previsions, comprendre les xarxes socials, econòmiques, etc. que conformen la nostra societats, entre uns altres.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir la didàctica de la geografia.
 • Conèixer les diferents tendències epistemològiques de la ciència geogràfica.
 • Identificar en les propostes didàctiques la influència dels diferents corrents científics de la geografia.
 • Incorporar fonts documentals específiques de la geografia.
 • Descriure el mètode del geògraf.
 • Conèixer l'evolució del concepte d'espai.
 • Definir el concepte d'espai.
 • Conèixer les diferents categories i nocions del concepte d'espai.
 • Conèixer la teoria tradicional sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge del concepte d'espai.
 • Conèixer les noves teories sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge en el concepte d'espai.
 • Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Conèixer l'evolució del concepte de paisatge.
 • Definir el concepte de paisatge.
 • Conèixer els elements i relacions que integren el paisatge.
 • Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge del paisatge.
 • Reconèixer en un text les diferents tendències en geografia.
 • Reconèixer en una activitat les diferents tendències en geografia.
 • Seleccionar continguts didàctics segons les tendències en geografia.
 • Organitzar continguts didàctics segons les diferents tendències en geografia.
 • Dissenyar activitats didàctiques segons els mètodes del geògraf.
 • Relacionar la transposició didàctica amb les característiques de la ciència de referència.
 • Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge del concepte d'espai.
 • Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Comparar l'experiència pròpia i la producció realitzada amb els resultats d'altres docents en diferents fòrums com a centres de formació del professorat, congressos, jornades, etc.
 • Participar en centres de formació del professorat, congressos, jornades, etc.
 • Valorar les aportacions de les diferents tendències en geografia.
 • Valorar les aportacions de la geografia a l'educació primària.
 • Criticar les relacions que s'estableixen entre la ciència de referència i la seua didàctica.
 • Compartir activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb la geografia.
 • Debatre propostes didàctiques tant pròpies com alienes.
 • Assumir propostes didàctiques elaborades per altres companys.
 • Valorar el patrimoni natural i cultural com a signe d'identitat, mitjà de desenvolupament o evidència documental.
 • Respectar el patrimoni natural i cultural.
 • Acceptar la diversitat cultural com a riquesa de la humanitat.
 • Defensar els drets humans per sobre de diferències de raça, religió, gènere, idioma, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius específics de l'assignatura Didàctica de la Geografia seran els següents:

- Definir la didàctica de la Geografia.
- Conèixer les diferents tendències epistemològiques de la Geográfia.
- Identificar en les propostes didàctiques la influència dels diferents corrents científics.
- Seleccionar i organitzar continguts didàctics segons les tendències en Geografia.
- Incorporar fonts documentals específiques de la Geografia.
- Conèixer la teoria tradicional sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Conèixer les noves teories sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
- Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
- Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
- Descriure el mètode del geògraf.
- Definir el concepte d'espai.
- Conèixer les diferents categories i nocions del concepte d'espai.
- Definir el concepte de paisatge.
- Conèixer els elements i relacions que integren el paisatge.
- Reconèixer en un text o activitat les diferents tendències en Geografia.
- Dissenyar activitats didàctiques segons els mètodes del geògraf.
- Relacionar la transposició didàctica amb les característiques de la ciència de referència.
- Comparar l'experiència pròpia i la producció realitzada amb els resultats d'altres docents en diferents fòrums com a centres de formació del professorat, congressos, jornades, etc.
- Valorar les aportacions de les diferents tendències en Geografia.
- Valorar les aportacions de la Geografia a l'educació primària.
- Criticar les relacions que s'estableixen entre la ciència de referència i la didàctica de les mateixes.
- Compartir activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb la Geografia.
- Debatre propostes didàctiques tant pròpies, com a alienes.
- Assumir propostes didàctiques elaborades per altres companys.
- Valorar el patrimoni natural i cultural com a signe d'identitat, mitjà de desenvolupament o evidència documental.
- Respectar el patrimoni natural i cultural.
- Acceptar la diversitat cultural com a riquesa de la Humanitat.

- Defensar els drets humans particularment les relacionades amb les diferències de raça, religió, gènere, idioma, etc.

- Incorporar els ODS a l'ensenyament de la geografia

 

 

Dades generals

Codi: 17523
Professor/a responsable:
SEBASTIA ALCARAZ, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix