Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament és una de les quatre que formen la matèria denominada Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat. Té el caràcter de formació bàsica, amb 6 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent: a) classes teòriques: 1,2 crèdits, b) pràctiques de problemes: 1,2 crèdits, c) estudi i treball autònom: 3 crèdits, d) tutoria: 0,6 crèdits. (a i b són crèdits presencials, c i d són no presencials).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques de l'alumnat excepcional, dels seus processos de desenvolupament i dels seus processos d'aprenentatge.
 • Dominar els coneixements necessaris per a identificar les disfuncions del desenvolupament i les dificultats d'aprenentatge en l'alumnat.
 • Conèixer les dificultats d'aprenentatge i de desenvolupament dels estudiants amb discapacitats sensorials, motrius i intel·lectuals i amb trastorns del desenvolupament, amb la finalitat d'informar-los i de col·laborar en la seua intervenció educativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Desenvolupar habilitats de treball en equip en vista al posterior exercici professional com:
a) «Líder formal» d’un grup d’alumnes
b) Membre d’un claustre de professors

 

 

Dades generals

Codi: 17520
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix