Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los objetivos principales de este curso son aumentar las habilidades lingüísticas y educativas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés y la literatura en Educación Primaria. Esto implica el dominio del idioma inglés en áreas formales y académicas y la capacitación en la enseñanza del idioma inglés y la literatura en el contexto educativo y para los diferentes niveles de educación primaria. En el caso del grupo ARA, el nivel lingúístico es del B1 del MARCO COMÚN EUROPEO. Aunque el contenido del curso se centra en la enseñanza del idioma inglés (como L2), el curso tiene en cuenta que la enseñanza-aprendizaje del idioma y la literatura en inglés se lleva a cabo en el marco de programas educativos plurilingües.Este curso se imparte en el primer año del Grado de Educación en Educación Primaria. Este curso proporciona las habilidades profesionales necesarias para la formación de futuros docentes en la enseñanza del idioma y es parte del itinerario para obtener una Mención en inglés

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements a nivell lingüístic en la L2 necessaris que permeten desenvolupar la funció docent amb eficàcia, autonomia i creativitat.
 • Desenvolupar la competència lingüística i literària en la LE de la seua especialitat per a ser capaç de consultar diverses fonts d'informació, actualitzar els coneixements i usar la lectura en la LI com a font de plaer.
 • Usar amb desimboltura la L.I, oralment i per escrit, en l'àmbit privat, públic, educatiu i ocupacional. Per a aconseguir-ho, es necessitarà desenvolupar la competència comunicativa de manera que es puguen rebre i fer les classes en la L.I i usar-la com a mitjà d'instrucció.
 • Ser capaç de planificar, programar i impartir un currículum obert i flexible, de manera que satisfaça les necessitats dels futurs mestres i les exigències dels dissenys curriculars de la comunitat autònoma, estatal i del Marc de Referència Europeu.
 • Saber usar certa varietat de materials i de fonts d'informació incloent-hi les noves tecnologies i saber aplicar-les a l'ensenyament i l'aprenentatge de la LE en diversos contextos i nivells educatius.
 • Estudiar la naturalesa del procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera.
 • Conèixer les característiques de l'anglès en primària segons la legislació educativa vigent.
 • Conèixer diferents tècniques d'ensenyament de L2 adequades a l'educació primària.
 • Elaborar propostes didàctiques per a l'ensenyament de l'anglès en educació primària.
 • Introduir als alumnes en la lectura de literatura científica en llengua anglesa.
 • Construir una base de material juntament amb el seu desenvolupament didàctic per al seu posterior ús docent de la matèria.
 • Utilitzar tècniques d'expressió corporal i de dramatización com a recursos comunicatius en la L2.
 • Dissenyar activitats dirigides a aconseguir una comunicació oral suficient en la nova llengua “per part de tots els estudiants, i establir plans individuals per als estudiants que ho requerisquen”.
 • Desenvolupar una competència actitudinal (de motivacions, valors, creences i factors de personalitat) que afavorisca un bon exercici i desenvolupament professional. Aquesta competència s'ha de manifestar a través del gust per la LE i el seu ensenyament, la disposició per a investigar en l'aula d'idiomes, l'interès per la professió, la dedicació i l'esforç.
 • Fomentar la cooperació de treball en equip i relació interpersonal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Usar el inglés en el aula.
Fomentar un buen ambiente de aprendizaje en el aula.

 

 

Dades generals

Codi: 17519
Professor/a responsable:
TABUENCA CUEVAS, MARIA FELICIDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix