Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CANVIS SOCIALS, CULTURALS I EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'escola com a institució no és un sistema tancat i aïllat del context social on s'insereix, per açò l'anàlisi dels processos i canvis socials i culturals resulta essencial per a comprendre les noves funcions de la institució educativa i els desafiaments que se li presenten. L'assignatura, doncs, pretén ajudar als/les futurs/es mestres a analitzar i comprendre els canvis socials i culturals més rellevants en el món actual i els reptes que té l'educació avui. A partir del plantejament de problemes i situacions concretes es proporcionarà a l'alumnat continguts teòric-pràctics per a la seua reflexió, qüestionament i debat amb la finalitat de desenvolupar habilitats d'anàlisis i comprensió crítics que els permeten desenvolupar projectes d'educació democràtica en l'educació primària, incloent-hi la relació amb les famílies, l'impacte dels llenguatges audiovisuals, els canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals, la inter-culturalitat, la inclusió social i educativa i el desenvolupament sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà establint relacions entre la construcció de la seua identitat i el medi social i cultural en el qual viu.
 • Analitzar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar.
 • Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, així com els nous models familiars i les seues noves funcions socializadoras i educatives.
 • Desenvolupar habilitats socials per a millorar la relació família – institució educativa.
 • Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació primària.
 • Reconèixer situacions de desigualtat en relació al gènere i promoure accions educatives que fomenten la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
 • Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la infància i els desafiaments educatius que plantegen.
 • Analitzar, des de la perspectiva sociològica, la situació de l'educació en el marc de societats multiculturals, democràtiques i desiguals per a propiciar el compromís ètic, educatiu i de justícia social.
 • Aplicar l'anàlisi social i cultural amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar projectes educatius que incloguen la perspectiva sociològica de l'educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Objectius específics indicats pel professorat pel curs 2018-2019
1. Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà establint relacions entre la construcció de la seua identitat i el mitjà social i cultural en el qual viu.
2.Analitzar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació familiar i escolar.
3. Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
4. Conèixer l'evolució històrica de la família així com els nous models familiars i les seues noves funcions socialitzadores i educatives.
5. Desenvolupar habilitats socials per a millorar la relació família – institució educativa.
6. Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació primària.
7. Reconèixer situacions de desigualtat en relació al gènere i promoure accions educatives que fomenten la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
8. Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la infància i els desafiaments educatius que plantegen.
9. Analitzar, des de la perspectiva sociològica, la situació de l'educació en el marc de societats multiculturals, democràtiques i desiguals propiciant el compromís ètic, educatiu i de justícia social.
10. Aplicar l'anàlisi social i cultural amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar projectes educatius que incloguen la perspectiva sociològica de l'educació.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17517
Professor/a responsable:
JIMENEZ DELGADO, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix