Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El títol de Grau en Mestre d'Educació Primària té com a finalitat la formació de professionals en el desenvolupament de l'activitat docent en l'etapa d'Educació Primària de 6-12 anys. Els continguts d'aquesta assignatura suposen adquirir estratègies i competències professionals docents per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge a l'Educació Primària, així com, potenciar el desenvolupament de totes les capacitats dels nens i les nenes durant l'etapa d'Educació Primària.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de la matèria.
 • Elaborar esquemes conceptuals estructurats de la matèria i integrar els conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de manera oral i escrita els coneixements i aplicacions aconseguits.
 • Mostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar de forma activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conéixer i comprendre la Didàctica com a disciplina pedagògica que vehicula el disseny dels processos educatius a l'Educació Primària.
Analitzar críticament el concepte de currículum des de diferents perspectives.
Identificar i contrastar els elements que ho integren.
Distingir i analitzar els nivells de concreció curricular que intervenen en la pràctica educativa.
Valorar i adquirir estratègies de col·laboració amb les quals elaborar la Concreció Curricular i la Programació Didàctica.
Identificar i analitzar l'estructura de la Unitat Didàctica com a instrument de planificació en la pràctica de l'Educació Primària, coherent amb el Projecte Educatiu y la seua Concreció Curricular.
Elaborar Unitats Didàctiques integrant els seus diferents components de manera coherent i innovadora.
Prendre consciència de la importància dels dissenys dels processos educatius per a la innovació escolar.

 

 

Dades generals

Codi: 17516
Professor/a responsable:
LOZANO CABEZAS, INES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix