Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A L'ENSENYAMENT PRIMARI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Trata de ofrecer al alumnado del Grado de Educación Primaria información adecuada y estrategias de actuación encaminadas a conseguir el desarrollo suficiente de las competencias necesarias para el desarrollo eficaz de la actividad educativa referida a  la Lengua y a la Literatura Castellanas en el contexto educativo de la Enseñanza Primaria.

Se relaciona directamente con las asignaturas de Didáctica Específica determinadas en el currículo y con el margen de optatividad que se ofrece al alumnado interesado en la profundización de los  aspectos relacionados con la enseñanza de las destrezas básicas y de las habilidades de comunicación escrita y oral.

También se relaciona con la formación general en las destrezas comunicativas del alumnado como individuo social integrado en un grupo uno de cuyos fundamentros es el uso del lenguaje como capacidad diferencial del ser humano, y de sus manifestaciones artísticas y culturales como elemento de especificidad y reconocimiento.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar de manera adequada la llengua en els usos comunicatius de l'aula.
 • Interpretar i produir diferents tipus de textos escrits i missatges orals, adequats a diferents situacions de comunicació.
 • Reconèixer els fonaments lingüístics de diferents gèneres comunicatius i les diferents tipologies textuals.
 • Produir missatges deferentes atenent a aquests gèneres i tipologies.
 • Reconèixer i comprendre els fonaments de la fonètica i la fonologia, la morfologia i la sintaxi i les seues aplicacions en processos  d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa de primària.
 • Utilitzar els elements de la designació reconeixent la necessitat d'enriquir el seu patrimoni lèxic i la seua eficàcia semàntica en els intercanvis comunicatius orals i escrits.
 • Reconèixer els fonaments de la composició i la derivació, fer servir la sinonímia, homonímia, antonimia i mecanismes d'actuació lèxica com a instrument d'enriquiment personal i comunicatiu no discriminador.
 • Comprendre la relació enriquidora entre les dues llengües oficials i les seues opcions i possibilitats d'ús comunicatiu i d'integració cultural i social.
 • Adequar els seus registres idiomàtics a les diferents situacions de comunicació, respectant la norma i l'adequació en els intercanvis comunicatius.
 • Reconèixer els usos específics de la comunicació literària, la seua relació amb les formes de la cultura i les seues implicacions estètiques i culturals.
 • Reconèixer els diferents gèneres literaris i les seues implicacions comunicatives i estètiques.
 • Desenvolupar estratègies de comprensió lectora de textos literaris i valorar-ne l'aplicació com a instrument d'ensenyament i aprenentatge per a l'alumnat de primària.
 • Conèixer els elements fonamentals de la literatura com a producte cultural, estètic i històric i la seua utilització didàctica en l'ensenyament primari.
 • Reconèixer i utilitzar adequadament les formes de la literatura infantil i juvenil al servei de la formació i el desenvolupament integrals de la competència lectora pròpia i de l'alumnat d'ensenyament primari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Además de los ya señalados, de manera expresa el alumnado deberá conseguir los siguientes objetivos  de carácter formativo:

1) Comprender  los fundamentos normativos de la lengua castellana, el papel sancionador de los usos lingüísticos que tiene la academia como institución  y reconocer el papel que como paradigma de uso comunicativo ejerce el maestro ante el alumnado.

2) Valorar y ordenar críticamente aquellos textos significativos en el proceso de enseñanza y el desarrollo de las actividades lectoras y literarias de los ciclos de la enseñanza Primaria.

3) Conocer los fundamentos de la Literatura Canónica, de su historia, de sus movimientos y de los autores más representativos, así como instrumento de valoración y selección de fragmentos, textos completos y autores significativos en el contexto del desarrollo de las actividades docentes de la E. Primaria.

4) Buscar, reconocer, identificar y utilizar de manera eficaz en la actuación docente aquellos textos complementarios capaces de dar respuesta adecuada a los requerimientos educativos de la enseñanza de la Lengua y la Literatura Castellana en al etapa de Primaria

 

 

 

Dades generals

Codi: 17514
Professor/a responsable:
RUIZ BAÑULS, MONICA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix