Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català. Això implica el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics) per a un nivell B2 del MECR. És una assignatura del primer curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics) per a l’Educació Primària. Aquesta assignatura proveeix una formació bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència en Educació Infantil/Primària). 

Aquesta assignatura s'integra en l'itinerari per a l'obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià segons els MECRL.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i analitzar el context  sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe.
 • Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
 • Expressar per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
 • Escriure al dictat un text d'un nivell mitjà (B2-C1) de dificultat amb un màxim d'un sis per cent d'errors ortogràfics.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l'àmbit de l'educació primària.
 • Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què s'esculla adequadament la varietat.
 • Conèixer i utilitzar els recursos d'aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
 • Adquirir l'hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en català.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius de l'assignatura (B2)

1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir.
2. Tenir un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares, expressar el seu punt de vista i desenvolupar una argumentació.
3. Tenir una bona quantitat de vocabulari tant sobre temes relatius a la seua especialitat com sobre temes més generals.
4. Variar la formulació per tal d’evitar repeticions freqüents.
5. Tenir un bon domini gramatical; encara que es poden cometre equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, però seran rares i sovint es corregiran retrospectivament.
6. Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.
7. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de la composició i de l’organització textual.
8. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació.
9. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.
10. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar clarament les relacions entre les idees.
11. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb la seua àrea d’interés.
12. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.
13. Comprendre el llenguatge oral estàndard, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si es tracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional.
14. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a diferents textos i objectius i utilitzar les referències convenients de manera selectiva.
15. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja alguna dificultat amb les expressions poc freqüents.
16. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes d’ordre general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicar clarament les relacions entre les idees.
17. Comunicar-se espontàniament amb un bon domini gramatical sense que faça la impressió que ha de limitar el que vol dir i utilitzar un grau de formalitat adaptat a les circumstàncies.

 

 

Dades generals

Codi: 17513
Professor/a responsable:
CAMARA SEMPERE, HECTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix