Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura pertany a la formació generalista del Grau de Mestre/a d'Educació Primària, i està integrada en els mòduls de Formació Bàsica. Se centra en l'estudi de les funcions que corresponen al docent d'Educació Primària, en la visió pedagògica sobre els processos i pràctiques d'innovació didàctica que s'han de dur a terme en aquesta etapa, tant en els contextos escolars com en els extraescolars, així com en el coneixement de l'organització i la gestió d'una escola intercultural i inclusiva (instruments per a la gestió, recursos humans i materials, espais, relacions amb la comunitat educativa, etc.). Per tant, proporciona un coneixement bàsic per a la professió de mestre/a per a l'etapa de l'Educació Primària, ja que aborda els rols i funcions que conformen la professió i es treballen els aspectes innovadors de la gestió i del curriculum en l'etapa. Els seus continguts teòric-pràctics facilitaran l'adquisició d'un coneixement sistèmic i holístic sobre l'escola i els múltiples contextos en els quals es poden realitzar pràctiques didàctiques en l'etapa d'Educació Primària. L'assignatura està relacionada amb unes altres, singularment amb Teoria i Història de l'Educació, Disseny dels Processos Educatius en l'Educació Primària, Canvis Socials, Culturals i Educació, Atenció a les Necessitat Educatives Específiques, Practicum I, Practicum II, Treball Fi de Grau.

En aquesta assignatura, el grup 4 és el Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i els continguts s'impartiran en un nivell B1 d'anglés del MECR (https://rm.coe.int/1680459f97). S'espera que els estudiants participen en aquesta llengua i realitzen totes les tasques, proves i exàmens amb aquest nivell.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa.
 • Comprendre i interpretar les dinàmiques i processos organitzatius, des de la perspectiva de la cultura social i institucional, i reflexionar sobre la naturalesa i problemes que afecten les organitzacions dels centres educatius.
 • Conèixer i valorar la complexitat i característiques de les estructures organitzatives dels centres educatius.
 • Desenvolupar actituds cooperatives, participatives i de compromís amb la realitat educativa.
 • Adquirir la capacitat de relació, comunicació i lideratge, així com d'equilibri emocional en les variades circumstàncies de l'activitat professional.
 • Dominar habilitats per a exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els alumnes i les seues famílies.
 • Adquirir les estratègies necessàries que permeten comunicar-se amb les famílies, establir criteris coherents i implicar-los en la dinàmica del centre.
 • Conèixer i assumir els drets i deures del professorat i la comunitat educativa per a potenciar una actitud ciutadana, activa, crítica i responsable.
 • Abordar i resoldre problemes de disciplina.
 • Capacitar per a dinamitzar amb l'alumnat el consens de regles de convivència democràtica i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Conèixer el procés d'admissió de l'alumnat en els centres educatius i l'agrupament més convenient en les diferents situacions educatives.
 • Promoure actuacions per a desenvolupar la igualtat d'oportunitats i compensar les desigualtats d'origen que afecten l'alumnat en el moment d'ingressar en el centre.
 • Aprendre a gestionar la variable temps en l'organització dels centres educatius.
 • Analitzar i valorar els elements materials més significatius de l'escola que cal tenir en compte en el desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer models de gestió de qualitat i la seua aplicació als centres per a promoure la qualitat dels contextos educatius i garantir el benestar dels alumnes.
 • Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió de qualitat.
 • Analitzar la gestió dels centres i la seua capacitat d'innovació a través dels documents institucionals.
 • Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
 • Identificar i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa, i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conéixer l'evolució legislativa del sistema educatiu espanyol.
 • Connectar el present i el futur de l'educació espanyola amb l'Agenda 2030.
 • Identificar les estructures personals de govern i de coordinació docent amb les quals compten els centres d'Ed. Infantil i Primària.
 • Conéixer les funcions que s'atribueixen a cadascun d'aquests òrgans.
 • Ser capaç de dissenyar diagrames i altres recursos que afavoreixen l'organització dels centres.
 • Examinar els diferents plans de gestió escolar i la seua incidència en l'organització d'un centre educatiu.
 • Analitzar el paper que té el docent en el disseny i desenvolupament dels plans de gestió i organització escolar.
 • Fer propostes de planificació coherents, realistes i contextualitzades.
 • Reflexionar sobre les possibilitats de l'espai per a l'aprenentatge, les seues característiques, els factors que el condicionen i les fórmules d'aprofitament d'aquest.
 • Conéixer què són els recursos escolars i com podem classificar-los, seleccionar-los i avaluar-los.
 • Reconéixer la importància que adquireix la variable temps en els processos d'ensenyament-aprenentatge i analitzar les perspectives des de les quals pot organitzar-se.
 • Valorar els avantatges i desavantatges dels models d'agrupament i conéixer els criteris pedagògics que es tenen en compte per a proposar-los.
 • Reflexionar sobre les possibilitats que algunes estratègies metodològiques ofereixen per a l'agrupament.
 • Analitzar la naturalesa de les relacions i valorar aquelles que afavoreixen un clima positiu de centre.
 • Identificar els principals estils de lideratge i la seua evolució.
 • Valorar la situació de la direcció al nostre país (lideratge formal).
 • Conéixer el significat d'innovació educativa i els passos que comporta, així com proposar algun disseny que els contemple.
 • Identificar l'evolució que s'ha produït en la normativa en relació amb l'atenció a la diversitat.
 • Conéixer la definició de conflicte i valorar la noció que a nivell social es té d'aquest.
 • Valorar les estratègies de gestió positiva del conflicte.
 • Reconéixer les principals referències normatives, a nivell general i particular, referides a la convivència escolar i el conflicte.
 • Reflexionar sobre el procés d'elaboració, seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat i Convivència i sobre la seua vinculació amb altres programes de gestió.
 • Identificar als principals agents de socialització dels alumnes/as.
 • Analitzar els canvis que ha viscut la família en els últims anys.
 • Conéixer l'evolució legislativa de la participació de les famílies a l'escola.
 • Valorar les principals estratègies que afavoreixen la implicació de les famílies en els centres educatius.
 • Conéixer la relació que existeix entre l'avaluació i la qualitat.
 • Analitzar l'evolució de l'avaluació en les diferents lleis orgàniques.
 • Conéixer els diferents tipus i àmbits d'avaluació.
 • Valorar la utilitat dels sistemes de gestió de la qualitat.
 • Debatre i aportar idees des de la crítica i el compromís amb la professió.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a treballar de manera col·laborativa
 • Desenvolupar una actitud creativa.

 

 

Dades generals

Codi: 17511
Professor/a responsable:
HERNANDEZ AMOROS, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix