Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Desarrollar estrategias de comprensión, recepción y expresión en lengua francesa, tanto oral como escrita. Descripción de macro-funciones lingüísticas para comprender y expresar intenciones, así como fórmulas y rutinas habituales en la comunicación oral. Descripción y práctica de tipos discursivos en la lengua escrita. Esta asignatura pretende mejorar la competencia comunicativa del alumno en estrecha relación con el conocimiento de la cultura francesa y en directa conexión con los intereses educativos y didácticos del futuro docente. Se prevé alcanzar el nivel B1 al superar esta asignatura y una de las optativas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Treballar les habilitats lingüístiques bàsiques que es mobilitzen en les diferents situacions comunicatives reals.
 • Adquirir els coneixements lingüístics fonamentals que permeten comprendre l'ús de la llengua francesa en situacions comunicatives.
 • Reconèixer i usar la llengua estrangera com a vehicle de comunicació.
 • Induir el funcionament i els aspectes formals de la llengua francesa.
 • Empatitzar amb la cultura francesa, així com amb els aspectes de caràcter sociocultural que són transmesos mitjançant l'estudi de la llengua.
 • Acceptar el que altres cultures poden oferir-nos com a manera d'enriquir la nostra pròpia cultura.
 • Afavorir la comunicació amb naturalitat en situacions quotidianes.
 • Desenvolupar de manera creativa els seus recursos personals en situacions de comunicació satisfent les seues necessitats de comunicació i les seues intencions.
 • Ser capaç d'argumentar i discutir amb els seus interlocutors.
 • Ser capaç de contrastar elements de la llengua francesa amb la  llengua materna.
 • Expressar-se oralment i per escrit en una llengua estrangera.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Consolidar els coneixements i les destreses generals de la llengua francesa corresponents al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
 • Conèixer els principis bàsics de l'ensenyament comunicatiu de les llengües estrangeres en l'Educació Primària.
 • Reconèixer la importància de l'accent, ritme i pronunciació de la llengua francesa.
 • Utilitzar els recursos, estratègies i activitats pròpies de l'ensenyament de la llengua francesa en Educació Primària des d'un punt de vista comunicatiu.
 • Dissenyar una tasca d'aprenentatge per a l'àrea de Llengua Estrangera -Francès- referida a un dels cursos en els quals s'imparteix aquesta matèria i contextualitzar les situacions dissenyades recolzant-se en les diferents àrees del currículum que integren l'Educació Primària.
 • Activar mecanismes de resposta que permeten donar solució a qualsevol problemàtica desencadenada a partir del desenvolupament d'una unitat didàctica en l'aula de Primària.
 • Sensibilitzar-se davant la problemàtica de l'aprenentatge de la llengua francesa en l'Ensenyament Primari i davant la situació d'aquesta llengua en la realitat escolar.
 • Utilitzar els recursos i estratègies que ja es coneixen en el procés d'ensenyament-aprenentatge d'altres matèries de l'Educació Primària i aplicar-los, desenvolupant-los, en l'ensenyament de la llengua francesa.
 • Relacionar els coneixements adquirits sobre didàctica del francès amb els de altres àrees del currículum de Primària.
 • Intercanviar recursos didàctics amb la resta de l'Equip de Primària.
 • Conèixer determinades experiències d'innovació educativa en Didàctica del Francès Llengua Estrangera per a poder aplicar-les a l'ensenyament d'altres àrees de l'ensenyament primari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos

1.Trabajar las habilidades lingüísticas básicas que se movilizan en las diferentes situaciones de comunicación real.

2.Adquirir los conocimientos lingüísticos fundamentales que permitan comprender el uso de la lengua francesa en situaciones comunicativas.

3.Reconocer la importancia del acento, ritmo y pronunciación de la lengua francesa.

4.Reconocer y emplear la lengua extranjera como vehículo de comunicación.

5.Consolidar los conocimientos y las destrezas generales de la lengua francesa.

6.Empatizar con la cultura francesa así como con los aspectos de carácter sociocultural que son transmitidos mediante el estudio de la lengua.

7.Aceptar lo que otras culturas pueden ofrecernos como forma de enriquecimiento de la nuestra propia.

8.Favorecer la comunicación con naturalidad en situaciones cotidianas.

9.Desarrollar de forma creativa los recursos personales en situaciones de comunicación satisfaciendo sus propias necesidades e intenciones.

10.Ser capaz de argumentar y discutir con sus interlocutores en francés.

11.Ser capaz de contrastar elementos de la lengua francesa con su propia lengua materna.

12.Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

 

Objetivos específicos

1.Conocer los principios básicos de la enseñanza comunicativa de las lenguas extranjeras en la Educación Primaria.

2.Utilizar los recursos, estrategias y actividades propias de la enseñanza de la lengua francesa en Educación Primaria.

3.Diseñar una tarea de aprendizaje para el área de Lengua Extranjera -Francés- referida a uno de los cursos en los que se imparte dicha materia y contextualizar las situaciones diseñadas apoyándose en las diferentes áreas del currículo que integran la Educación Primaria.

4.Activar mecanismos de respuesta que permitan dar solución a cualquier problemática desencadenada a partir del desarrollo de una unidad didáctica en el aula de Primaria.

5.Sensibilizarse ante la problemática del aprendizaje de la lengua francesa en la Enseñanza Primaria y ante la situación de dicha lengua en la realidad escolar.

6.Utilizar los recursos y estrategias que ya se conocen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras materias de la Educación Primaria y aplicarlos, desarrollándolos, en la enseñanza de la lengua francesa.

7.Relacionar los conocimientos adquiridos sobre didáctica del francés con los de otras áreas del currículo de Primaria.

8.Intercambiar recursos didácticos con el resto del Equipo de Primaria.

9.Conocer determinadas experiencias de innovación educativa en Didáctica del Francés Lengua Extranjera para poder aplicarlas a la enseñanza de otras áreas de la Enseñanza Primaria.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17509
Professor/a responsable:
SANDAKOVA, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix