Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'Educació per al Desenrotllament Personal, Social i Mediambiental en l'escola és el resultat d'una nova forma de pensar per mitjà de la qual es pretén canviar la forma de veure, actuar sentir del professorat, procurant que este no sols treballe pel desenrotllament personal dels seus alumnes i alumnes, sinó que participe en les accions tendents a millorar la seua qualitat de vida i col·labore en la necessària modificació del seu entorn.

Esta assignatura insistix en la necessitat de generar en l'alumnat actituds positives, valors nous i de desenrotllar les estratègies necessàries per a prendre les decisions adequades que afecten quotidianament el seu estil de vida. Açò significa una nova forma de ser i estar en l'escola de tots els integrants de la comunitat escolar: el professorat, a través de les accions docents, procurant el desenrotllament de l'autoestima del seu alumnat i el creixement de les seues potencialitats, facilitant les relacions interpersonals i acceptant el paper exemplificant que se li atorga; l'alumnat, convertint-se en agent actiu i difusor de la cultura creada en l'escola; la família, participant en la determinació d'objectius i col·laborant en la seua consecució, i els agents socials, esforçant-se en la creació d'entorns saludables i oferint a l'escola un paper protagonista en les accions comunitàries en què intervé.

La introducció en l'escola de l'Educació per al Desenrotllament Personal, Social i Mediambiental és una necessitat ja que tant el desenrotllament personal, social i cultural, així com la salut, la interculturalitat, el consum responsable, la igualtat d'oportunitats per a ambdós sexes i el mediambient estan presents de forma constant en les nostres vides. Este concepte d'Escola per a la Salut (EpS) considera que l'ensenyança formal ha de contribuir al desenrotllament de conductes saludables i responsables davant del consum i el medioambiente, perquè l'etapa escolar és el moment evolutiu més adequat per a l'adquisició de valors, hàbits i pautes de comportament.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics d'un desenvolupament i comportament saludable.
 • Conèixer i utilitzar els recursos disponibles per a fomentar estils de vida saludables i sostenibles.
 • Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar trastorns en el son, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual, i  per a l'adquirsició dels criteris en la  identificació d'aquests trastorns en el context escolar.
 • Saber avaluar la situació d'un centre escolar en relació amb la promoció d'estils de vida saludables i els seus compromisos per a un desenvolupament sostenible, i saber com transformar-la en una escola promotora de salut.
 • Promoure en els infants hàbits i actituds adequades sobre higiene personal, dieta equilibrada, prevenció de malalties i accidents, consum saludable i cura del medi ambient.
 • Dissenyar i avaluar actuacions per a fomentar en els alumnes -i en el seu entorn familiar- hàbits positius en els factors educables que més influeixen en la salut i el seu manteniment: l'estil de vida i el medi ambient.
 • Identificar els greus problemes que afecten a la Humanitat (contaminació, urbanització creixent, degradació dels ecosistemes, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i diversitat cultural, pobresa, epidèmies...) i analitzar-ne les causes i les possibles conseqüències.
 • Identificar i analitzar els obstacles que dificulten els canvis d'actituds i comportaments necessaris per a la construcció de societats sostenibles.
 • Integrar en les unitats didàctiques de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, l'educació per a la salut i el medi ambient com a matèries transversals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

La finalitat de l'assignatura és aconseguir que els futurs mestres d'Educació Infantil disposen del bagatge de coneixements necessari per a convertir les escoles en centres promotors de desenrotllament personal de les xiquetes i xiquets pel que fa als seus vessants socials, cultural , saludable i de relació amb el medi ambient. Els objectius específics que se suggerixen són:

- Adquirir coneixements sobre el concepte de desenrotllament personal i analitzar les seues dimensions.

- Conéixer els principis bàsics d'un desenrotllament i comportament saludable.

- Detectar, analitzar i aprofundir en els determinants i factors educables en els camps de la salut, el consum, la igualtat d'oportunitats i el medi ambient.

- Identificar les característiques de les Escoles Promotores de Salut (EpS) , les Ecoescuelas, i qualsevol altra iniciativa escolar encaminada a un desenrotllament òptim i saludable de la seua comunitat.

- Saber avaluar la situació d'un centre escolar en relació amb la promoció d'estils de vida saludables i els seus compromisos per a un desenrotllament sostenible i saber com transformar-la en una Escola promotora de Salut i consum sostenible.

- Promoure estratègies d'integració de sabers per mitjà d'activitats que posen de manifest la transversalitat de les distintes àrees de coneixement que afecten el desenrotllament dels xiquets i xiquetes.

 

 

Dades generals

Codi: 17312
Professor/a responsable:
DIEZ ROS, ROCIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix