Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Els mestres necessiten comprendre el sentit de l'educació. Això significa que han de disposar d'una capacitat comprensiva que relacioni el factual amb el axiológico, però no yuxtapuestamente, sinó en forma de sistema i des d'una perspectiva holista; és a dir, requereixen d'un bagatge que sàpiga situar cada teoria d'altres ciències de l'educació dins de la globalitat de l'educant-en-situació-de-aprenentatge. Això pretén promoure una personalització lliure, crítica i comunitària, que comporta la cooperació en raó a uns valors portats a la pràctica en virtut de l'autocontrol de si mateix. Per tant, les teories sobre el social, el cultural i el psíquic troben aquí la seva justificació i se situaran pels futurs mestres en anar aprenent-les a les aules de la nostra universitat. El que s'ha dit significa que cada estudiant ha de ser capaç de saber i comprendre l'abast del legislat sobre el seu quefer i, sense una obediència a cegues, assumir una responsabilitat deontológicamente crítica sobre la seva funció soci-cultural. La teoria pedagògica no significa excloure altres aportacions, sinó que col·labora interdisciplinariamente al bon entroncament de cada matèria més específica en l'enteniment del tot de l'educació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments de l'educació infantil.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula.
 • Promoure accions d'educació en valors orientats a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.
 • Relacionar l'educació amb el medi i cooperar amb les famílies i la comunitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Es tracta de reflexionar sobre els actes i processos educatius i també sobre l'àmbit disciplinar de les Ciències de l'Educació. Amb això es tipologizarán i valoraran els quefers docents i anàlogament els seus fonaments teoréticos. Per aconseguir aquesta fi, es promourà específicament que els estudiants aconsegueixin:
1. Conèixer i usar la terminologia, conceptes i models, a més d'una sistemàtica pedagògica.
2. Desenvolupar capacitats d'anàlisis i síntesis; inducció i deducció, per passar a efectuar la comprensió i crítica dels fets educatius.
3. Introduir als alumnes en l'estudi dels fenòmens educatius i en els documents que ho reflecteixen, mitjançant la realització de treballs dirigits.
4. Promoure l'estudi empíric dels problemes de la realitat educacional, usant metodologia objetivante, amb la finalitat d'integrar explicacions (racionalitat causal) i valors (comprensió del sentit), a fi que sàpiguen proposar lineamientos d'optimització dels processos educatius.
5. Avaluar els aprenentatges per ajudar als estudiants a aconseguir els objectius i competències esmentats.

 

 

Dades generals

Codi: 17310
Professor/a responsable:
MERMA MOLINA, GLADYS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix