Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El medi natural constitueix una via de coneixement fonamental per a l'infant mentre està immers en ell, al mateix temps que és part integrant d'ell. Conèixer qui forma part del medi natural i comprendre els seus condicionants i influències recíproques constitueix un objectiu a aconseguir des d'edats primerenques. El xiquet, de molt jove, és un investigador que demanda contínuament informació i vies de descobriment. En aquest sentit, el mestre ha de sentir com a pròpia la missió de crear el camí pel qual guiar al xiquet en aquest coneixement indagatori, alhora que crear una consciència de respecte per ell mateix i per allò que l'envolta. L'ensenyament de les Ciències per Indagació és una via metodològica que promou aquest fi, ja que ajuda a conèixer les idees claus que mouen el món, a comprendre en profunditat els fenòmens naturals, a estimar el món que ens envolta i a crear una consciència col·lectiva que conjumine esforços en pro de la seua conservació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
 • Conèixer els fonaments científics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa, a un nivell suficient per a poder donar sentit a l'ensenyament de les ciències experimentals en l'educació infantil, així com les teories sobre l'adquisició dels aprenentatges corresponents.
 • Elaborar propostes didàctiques que contemplen la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
 • Elaborar seqüències d'activitats temàtiques o projectes que promoguen l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conèixer les grans idees que porten al coneixement profund del món que ens envolta des del punt de vista del medi natural.

Conèixer els conceptes claus subjacents als grans temes científics en els quals s'ha d'introduir al xiquet des d'edats primerenques.


Aprendre a aplicar la metodologia per indagació: recerca per a xiquets, seqüències problematizades d'aprenentatge.


Aprendre a avaluar seguint criteris de coneixement, d'habilitats i actituds, mitjançant la cerca d'indicadors plausibles.

 

 

Dades generals

Codi: 17217
Professor/a responsable:
LIMIÑANA MORCILLO, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix