Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Assignatura obligatòria (6C) del segon quadrimestre de segon curs del Grau de Maestra/o Infantil. És una de les deu assignatures del Mòdul Didàctic i Disciplinar, i s'emmarca en la matèria "Aprendizaje de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemática". Està per tant molt relacionada amb altres com la de Didàctica del Coneixement Del Medi Natural, Aritmética... Pretén capacitar a l'alumnat per a comprendre la importància de la interacció dels xiquets i xiquetes amb el seu entorn, així com per a facilitar-los un ambient ric en experiències i recursos que afavorisquen la dita interacció. Se centra en la dimensió social i cultural de l'entorn de la infància, identificant les temàtiques i recursos que poden propiciar una socialització adequada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament social i l'experimentació.
 • Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Conèixer els moments més excel·lents de la història i la seua transcendència.
 • Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció societat i desenvolupament sostenible.
 • Promoure l'interès i el respecte pel medi social i cultural a través de projectes didàctics adequats.
 • Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer el currículum d'educació infantil i les disposicions legals.
 • Analitzar i valorar els continguts de l'àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural en l'educació infantil.
 • Comprendre les característiques i la conceptualització social.
 • Conèixer com s'aprenen els conceptes, l'espai i el temps en els alumnes d'infantil.
 • Realitzar un disseny d'UD per a la EI i referit a les ciències socials.
 • Valorar la didàctica de les ciències socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

La finalitat de l'assignatura és aconseguir que les i els mestres en formació disposen dels coneixements necessaris per a organitzar el currículum de l'Àrea de Medi Físic, Natural, Social i Cultural, com a part fonamental del currículum d'Educació Infantil. Els objectius generals triats per a aconseguir este fi són:
-Conéixer el currículum de l'Àrea de Medi Físic, Natural, Social i Cultural, especialment el de la Comunitat Valenciana.
-Analitzar la relació entre desenrotllament cognitiu en la infància i la seua interacció amb el medi.
-Conéixer les perspectives conceptuals sobre coneixement científic.
-Estudiar els processos d'aprenentatge de la infància en el medi natural i social.
-Desenrotllar competència professional docent per a impartir l'assignatura.
-Dissenyar estratègies, recursos i activitats específiques per a abordar l'enseñanza/aprendizaje del Coneixement Del Medi Natural Social i Cultural, incloent l'avaluació dels processos.
-Adoptar actituds de coneixement, valoració i respecte del medi
-Desenrotllar les capacitats d'observació, anàlisi, síntesi i reflexió sobre els processos i fenòmens del medi.
-Planificar mètodes de treball en grup, com a estratègia fonamental de l'enseñanza/aprendizaje del Coneixement Del Medi.

 

 

Dades generals

Codi: 17216
Professor/a responsable:
PONSODA LOPEZ DE ATALAYA, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix