Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El títol de Grau en Mestre d'Educació Infantil té com a finalitat la formació de professionals en el desenvolupament de l'activitat docent en l'etapa d'Educació Infantil de 0-6 anys. Els continguts d'aquesta assignatura suposen adquirir estratègies i competències professionals docents per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge a l'Educació Infantil, així com, potenciar el desenvolupament de totes les capacitats dels xiquets i xiquetes durant l'etapa d'Educació Infantil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de  coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Demostrar la capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conèixer i comprendre la Didàctica com a disciplina pedagògica que vehicula el disseny dels processos educatius a l'Educació Infantil.
 • Analitzar críticament el concepte de currículum des de diferents perspectives.
 • Identificar i contrastar els elements que ho integren.
 • Distingir i analitzar els nivells de concreció curricular que intervenen en la pràctica educativa.
 • Valorar i adquirir estratègies de col·laboració amb les quals elaborar la Concreció Curricular de Centre i la Programació Didàctica.
 • Identificar i analitzar l'estructura de la Unitat Didàctica com a instrument de planificació en la pràctica de l'Educació Infantil, coherent amb el Projecte Educatiu de Centre y la seua Concreció Curricular.
 • Elaborar Unitats Didàctiques integrant els seus diferents components de manera coherent i innovadora.
 • Prendre consciència de la importància dels dissenys dels processos educatius per a la innovació escolar.

 

 

Dades generals

Codi: 17107
Professor/a responsable:
GINER GOMIS, ANTONIO VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix