Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura de Educación Científica para Maestros es una asignatura optativa que se imparte en el grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Es una disciplina joven que introduce al estudiante en las teorías básicas de las ciencias experimentales relacionados con el Medio Natural y proporciona las bases de conocimiento de distintas aplicaciones que en el futuro les permitirá desarrollar múltiples aspectos de la profesión.

La lengua vehicular es el castellano.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre conceptes, lleis i teories bàsiques de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia) relacionats amb els continguts del currículum oficial de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural d'Educació Infantil.
 • Conèixer i valorar la diversitat paisatgística espanyola i valenciana.
 • Comprendre els aspectes físics, geològics i biològics que caracteritzen un espai natural (concretant en els espais naturals valencians).
 • Comprendre les relacions que s'estableixen en un ecosistema i utilitzar-les per a analitzar alguns ecosistemes singulars valencians. Comprendre els processos geològics de formació de materials i paisatges terrestres i com s'han superat idees històricament vigents sobre aquesta qüestió.
 • Conèixer els problemes que va originar la construcció dels coneixements científics tractats en l'assignatura, la seua evolució al llarg de la història, les dificultats o obstacles als quals es van enfrontar i la transcendència que tenen en els diferents àmbits.
 • Saber com s'elabora una memòria o informe sobre un treball pràctic o de camp, segons criteris establits prèviament, i comunicar els resultats en públic de manera eficaç.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conocer la metodología científica y el papel que ésta juega en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la indagación para que el alumno sea la parte activa en la construcción del conocimiento científico.
• Incentivar la participación de los alumnos en el desarrollo de las actividades de ciencias para que puedan desarrollar un pensamiento crítico a la vez que creativo, lo que les dotará de capacidades para resolver problemas por sí mismos en un futuro.
• Conocer y saber aplicar los cuestionarios de evaluación de actividades de ciencias para asegurar el desarrollo correcto de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la indagación en la etapa infantil y primaria.
• Realizar secuencias de actividades de ciencias, preparadas por el profesor, con los alumnos del grado englobadas en el currículo de la etapa infantil y primaria y contextualizarlas dentro de las grandes ideas de las ciencias y evaluación de las mismas.
• Desarrollo de actividades de ciencias, por parte de los alumnos del grado, basadas en la enseñanza y el aprendizaje a través de la indagación y evaluación de las mismas.
• Utilizar la evaluación como instrumento de impulso, para que el alumno se implique en la regulación de su propio aprendizaje y que a su vez favorezca un aprendizaje significativo de las ciencias.

 

 

Dades generals

Codi: 17017
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix