Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura pretende sensibilizar ante la problemática del aprendizaje de la lengua francesa en la enseñanza y ante la situación de dicha lengua en la realidad escolar.

Por otra parte, tiene como objetivo formar a los estudiantes para diseñar una unidad o tarea de aprendizaje para el área de Lengua Extranjera -Francés- referida a uno de los cursos de Educación Infantil en los que se imparte dicha materia.

Para ello, se trabajará en el afianzamiento de su competencia lingüístico/comunicativa, así como en la adquisición de los mecanismos y recursos necesarios para alcanzar un correcto dominio del lenguaje didáctico en francés.

El nivel que se prevé alcanzar al superar esta asignatura, y una vez aprobada la obligatoria correspondiente, es el B1

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar els recursos, estratègies i activitats pròpies de l'ensenyament de la llengua francesa des d'un punt de vista comunicatiu.
 • Dissenyar una unitat o tasca d'aprenentatge per a l'àrea de Llengua Estrangera, Francès, referida a un dels cursos en què s'imparteix aquesta matèria.
 • Activar mecanismes de resposta que permeten donar solució a qualsevol problemàtica desencadenada a partir del desenvolupament d'una unitat didàctica de llengua francesa.
 • Mostrar una actitud reflexiva davant aquesta problemàtica, estimulant la formació d'un esperit crític.
 • Sensibilitzar-se davant de la problemàtica de l'aprenentatge de la llengua francesa en l'ensenyament i davant de la situació d'aquesta llengua en la realitat escolar.
 • Activar el coneixement oral i escrit de la llengua francesa adquirit en la realització i desenvolupament d'una programació.
 • Induir el funcionament dels aspectes metodològics que intervenen en l'ensenyament de la llengua francesa propiciant un aprenentatge significatiu.
 • Utilitzar els recursos i estratègies que ja es coneixen en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'altres matèries i aplicar-los, desenvolupant-los, en l'ensenyament de la llengua francesa.
 • Desenvolupar de manera creativa els recursos personals en l'ensenyament del francès LE.
 • Valorar la pròpia capacitat per a ensenyar una llengua estrangera.
 • Saber planificar situacions interactives i motivadores en funció de les necessitats, experiències i interessos de l'alumne que faciliten l'ús de la llengua estrangera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos específicos

1.Conocerla evolución de las distintas metodologías de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras y el estado actual de la cuestión

2.Propiciar la reflexión crítica en torno a las aportaciones de las diferentes metodologías a lo largo de la historia

3.Conocer en detalle metodologías actuales, como el enfoque comunicativo o el accional

4.Conocer el estatus y las funciones de la didáctica del francés como lengua extranjera

5.Inducir al conocimiento y la reflexión acerca de los factores que intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera y, en especial, del francés

6.Ofrecer una visión detallada de la enseñanza/aprendizaje del francés con niños

7.Conocer estrategias, recursos, medios técnicosy prácticos necesarios para enseñar la lengua francesa a niños

8.Dar pautas de actuación en el aula para la enseñanza/aprendizaje del francés en edades tempranas

9.Conocer documentos auténticos relacionados con la realidad francófona susceptibles de ser utilizados en el aula de francés por su interés y validez pedagógica

10.Conocer y analizar materiales existentes en este ámbito

11.El francés en la Educación Infantil. Legislación vigente y orientaciones oficiales en el área de Lenguas Extranjeras para la Educación Infantil

12.Conocer propuestas y didácticas en este campo 

 

 

 

Dades generals

Codi: 17011
Professor/a responsable:
DOMINGUEZ LUCENA, VICTOR DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix