Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DISTRIBUÏTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura se encuentra ubicada en 3º curso del GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD y proporciona conocimiento sobre sistemas y aplicaciones distribuidas, profundizando en conceptos como la interconexión, flexibilidad, transparencia, escalabilidad, interoperabilidad y seguridad. La asignatura permitirá al alumno resolver los problemas asociados a la realización de sistemas complejos, donde la distribución de sus componentes es un requerimiento, como el caso de sistemas web o aplicaciones empresariales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els principals paradigmes de computació distribuïda, les característiques i les aplicacions de cada model.
 • Comprendre els mecanismes de comunicació de processos en entorns distribuïts i entendre'n la justificació de l'evolució i diversificació.
 • Comprendre els conceptes d'heterogeneïtat, extensibilitat, seguretat, escalabilitat, tractament d'errades, concurrència, coordinació i transparència en el context dels sistemes distribuïts.
 • Aplicar els principis i fonaments de computació distribuïda per a dissenyar sistemes distribuïts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conocer y comprender los principales paradigmas de computación distribuida, las características propias de cada modelo y sus aplicaciones.
Comprender los mecanismos de comunicación de procesos en entornos distribuidos y entender la justificación de la evolución y diversificación de los mismos.
Comprender los conceptos de heterogeneidad, extensibilidad, seguridad, escalabilidad, tratamiento de fallos, concurrencia, coordinación y transparencia en el contexto de los sistemas distribuidos.
Aplicar los principios y fundamentos de computación distribuida para el diseño de sistemas distribuidos.

 

 

Dades generals

Codi: 33627
Professor/a responsable:
MARCOS JORQUERA, DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix