Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se imparte en el semestre 2º del primer curso, pertenece al módulo de Formación Básica y dentro de éste, forma parte de la materia Matemáticas junto con las asignaturas Matemáticas 1 ( que habrá sido cursada previamente) y Estadística

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE31 : Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i algorísmia numèrica.
 • CE33 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre conceptes bàsics del càlcul diferencial i integral per a funcions d'una variable, a més de successions i sèries numèriques.
 • Conèixer i entendre conceptes bàsics sobre la resolució numèrica de problemes de càlcul infinitesimal.
 • Conèixer i saber utilitzar eines adequades per a resoldre problemes de càlcul diferencial i integral, a més de problemes de càlcul infinitesimal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo principal de la asignatura es que el alumnado maneje con soltura el lenguaje, los conceptos y las técnicas básicas del cálculo diferencial e integral en una variable (real).  El curso también incluye una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias y a los métodos numéricos, de la que se espera que los estudiantes se familiarizen con los conceptos básicos y adquieran la capacidad de aplicar herramientas adecuadas para la resolución de distintos problemas de cálculo numérico, y la capacidad para interpretar los resultados obtenidos.  

 

 

Dades generals

Codi: 33606
Professor/a responsable:
MARTINEZ BELDA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix