Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

El Trabajo Fin de Grado consiste en un trabajo individual en el que el estudiante desarrolla un proyecto en el ámbito de la ingeniería. Las actividades formativas son de carácter muy amplio y en ellas se desarrollará el conjunto de competencias adquirido a lo largo de toda la titulación de Grado.

Sólo se podrá matricular de la asignatura TFG, el alumnado que haya superado un mínimo de 168 créditos, según Normativa de permanencia y continuación de estudios para el alumnado matriculado en títulos de grado de la Universidad de Alicante.

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.

Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Desenvolupar la capacitat de l'alumne per a aplicar, tant des d'un punt de vista analític com numèric, els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, a més de variable complexa, als diversos problemes matemàtics que es plantegen en sistemes robòtics.
 • CE10 : Tenir coneixements dels aspectes fonamentals de ciència i tecnologia de materials més adequats per a la construcció de robots de diferents tipus. Conèixer els aliatges metàl·lics, materials no metàl·lics, les noves tendències i les seues estructures i morfologies.
 • CE11 : Saber aplicar els principis de resistència de materials i comportament elàstic (deformació, tracció, flexió, unions) i ser capaç de determinar-ne els més adequats per resistència i durabilitat en l'aplicació en robòtica.
 • CE12 : Conèixer els principis de teoria de circuits i els fonaments d'electrotècnia i electrònica (analògica, digital i de potència) i ser capaç d'analitzar circuits existents, o dissenyar-ne de nous, per a sistemes robòtics o altres sistemes auxiliars.
 • CE13 : Conèixer i entendre el funcionament de les màquines elèctriques, especialment els motors de CA i CC, i saber aplicar-ho en l'anàlisi i disseny d'actuadors en sistemes robòtics.
 • CE14 : Conèixer les eines matemàtiques i aplicacions informàtiques més adequades per al modelatge i anàlisi de sistemes lineals i no lineals i ser capaç d'analitzar-ne el comportament dinàmic.
 • CE15 : Ser capaç de modelar i simular aspectes de cinemàtica, dinàmica, estructures i mecanismes, per a poder dissenyar i analitzar sistemes robòtics.
 • CE16 : Tenir capacitat per a abordar problemes de cinemàtica i dinàmica associats al disseny, construcció i anàlisi de robots. Saber utilitzar i dissenyar algorismes per a generar les trajectòries de moviment, amb suficient precisió, per a posicionar adequadament diversos tipus de robots.
 • CE17 : Conèixer diverses classes de dispositius sensors usats per a capturar informació del robot mateix i del seu entorn, a més dels principis de funcionament. Saber aplicar els mètodes i tècniques per a mesurar, processar, fusionar i representar la informació captada.
 • CE18 : Conèixer la manera com es controlen els diversos tipus d'actuadors mitjançant amplificadors, servosistemes, vàlvules o variadors, per a saber escollir, utilitzar i programar l'element més adequat.
 • CE19 : Analitzar i entendre la configuració d'un sistema de control automàtic per a procedir-ne a la modificació o actualització mitjançant les tècniques que permeten dissenyar, configurar i ajustar controladors.
 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.
 • CE20 : Conèixer la manera com funcionen i es programen els controladors lògics o autòmats i saber utilitzar-los en el desenvolupament de sistemes robòtics automàtics.
 • CE21 : Conèixer quines són les fonts d'energia més adequades per a robots fixos o autònoms. Entendre el funcionament i les característiques de diferents fonts d'energia autònomes, com ara bateries, piles de combustible o cèl·lules solars, i tenir la capacitat de seleccionar-ne l'adequada per a cada aplicació de robòtica autònoma.
 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE23 : Saber seleccionar un robot per a implantar-lo en una aplicació tenint en consideració les especificacions i els estàndards existents.
 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE25 : Conèixer i utilitzar les mesures de seguretat per a entorns robòtics industrials o de serveis on intervenen les persones, tenint en compte els estàndards tècnics corresponents en aquest aspecte i les consideracions ètiques si cal.
 • CE26 : Conèixer els diversos mitjans de locomoció aplicables a la robòtica, les particularitats dinàmiques i els camps d'aplicació més adequats (rodes, erugues, potes, aeris i altres).
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE28 : Ser capaç d'aplicar mètodes de reconeixement de patrons i d'aprenentatge computacional en l'anàlisi de dades sensorials i per a la presa de decisions en sistemes robòtics.
 • CE29 : Ser capaç d'aplicar tècniques per a la interacció entre sistemes robòtics i persones. Conèixer els sistemes cognitius i d'aprenentatge que es poden aplicar a la robòtica.
 • CE3 : Conèixer els principals aspectes de l'estructura i les propietats químiques i funcionals dels materials, per tal de ser capaç de determinar-ne els més adequats per a una aplicació en robòtica.
 • CE30 : Saber com aplicar els principis d'arquitectures de xarxa, protocols i tecnologies de xarxes actuals per a comunicar els elements d'un sistema robòtic entre si i amb altres equips informàtics. Conèixer les característiques i estàndards de comunicacions per a àmbit industrial i saber escollir-ne els adequats per a aplicacions de robòtica en entorns de treball especials.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.
 • CE32 : Saber com funcionen diversos tipus de sistemes de navegació, localització i mapes, per a sistemes robòtics, i els àmbits d'aplicació en què poden usar-se (interior, aeri, terrestre, marí, etc.).
 • CE33 : Ser capaç d'establir sistemes robòtics cooperatius i multirobot aplicant les tècniques adequades.
 • CE34 : Tenir capacitat per a dissenyar i projectar sistemes robòtics i la implantació industrial i en l'àmbit dels serveis d'aquests.
 • CE35 : Conèixer, entendre i saber aplicar metodologies d'anàlisi i validació d'oportunitats de negoci en l'àmbit de la robòtica.
 • CE4 : Conèixer i avaluar l'estructura i els components bàsics dels computadors. Conèixer, saber utilitzar i integrar els sistemes operatius i els sistemes encastats, a més de les seues característiques de multitasca o comunicació entre aplicacions.
 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.
 • CE6 : Tenir capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica que permeten el disseny i la interpretació de plànols de sistemes mecànics i de circuits elèctrics i electrònics. Conèixer i saber utilitzar programes informàtics de disseny i visualització d'esquemes de circuits, estructures i mecanismes.
 • CE7 : Conèixer l'evolució històrica, la classificació, els tipus, l'estructura i la morfologia dels robots. Identificar i conèixer la funcionalitat dels components d'un robot.
 • CE8 : Entendre els principis d'estructures, màquines, mecanismes, articulacions i sistemes de transmissió de moviment, i saber aplicar-los en l'enginyeria de sistemes robòtics.
 • CE9 : Conèixer la manera com funcionen els sistemes hidràulics i pneumàtics per a accionaments robòtics i saber aplicar-los a la resolució d'aplicacions robòtiques.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competences of the Final Degree Project

 • TFG : Exercici original a realitzar individualment, presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de l'enginyeria robòtica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33739
Lecturer responsible:
CAZORLA QUEVEDO, MIGUEL ANGEL
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,13
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,45
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL COMPOSITION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: CHEMICAL ENGINEERING
  Area: CHEMICAL ENGINEERING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,17
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,17
 • Dept: APPLIED MATHEMATICS
  Area: APPLIED MATHEMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: MARKETING AND MARKET RESEARCH
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONTINUUM MECHANICS AND STRUCTURE THEORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06

Study programmes where this course is taught