Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les pràctiques en empresa constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la Universitat, que el seu objectiu és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua empleabilidad i fomenten la seua capacitat d'emprendimiento.

Aquesta assignatura es troba situada en el segon quadrimestre de 4º curs del pla d'estudis del grau en Enginyeria Robòtica. Suposa 6 crèdits ECTS.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria robòtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, usabilitat i seguretat de sistemes, serveis i aplicacions d'enginyeria robòtica.
 • Ser capaç de concebre, desenvolupar i mantenir aplicacions, sistemes i serveis robòtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Saber aplicar les habilitats i els conceptes adquirits, en la realització de pràctiques externes en empreses.
 • Saber aprendre autònomament noves tècniques i coneixements adequats per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes basats en robòtica.
 • Saber responsabilitzar-se de posar en marxa i millorar contínuament sistemes aplicats a l'enginyeria robòtica, a més de conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 • Ser capaç de participar en projectes relacionats amb l'enginyeria robòtica, que integren grups interdisciplinaris.
 • Ser capaç de comprendre les necessitats dels diversos sectors i proporcionar-los solucions tecnològiques a través de robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
 2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional que els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 3. Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 4. Obtenir una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de treball i millore el seu empleabilidad futura.

 

 

Dades generals

Codi: 33738
Professor/a responsable:
CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,23
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03

Estudis en què s'imparteix