Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES DE SISTEMES ROBÒTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es la última dedicada a la robótica en el grado y tiene como principal objetivo que los estudiantes sean capaces de afrontar un proyecto de un sistema robótico, con todo lo que implica a nivel técnico, legal y de seguridad. Para ello se estudia en primer lugar la teoría e ingeniería de proyectos. Posteriormente se abordan aspectos técnicos a tener en cuenta en un sistema robótico, para continuar con los aspectos legales y de seguridad. Finalmente se estudia el mercado de robots, contextualizado con aplicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Saber seleccionar un robot per a implantar-lo en una aplicació tenint en consideració les especificacions i els estàndards existents.
 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE25 : Conèixer i utilitzar les mesures de seguretat per a entorns robòtics industrials o de serveis on intervenen les persones, tenint en compte els estàndards tècnics corresponents en aquest aspecte i les consideracions ètiques si cal.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.
 • CE32 : Saber com funcionen diversos tipus de sistemes de navegació, localització i mapes, per a sistemes robòtics, i els àmbits d'aplicació en què poden usar-se (interior, aeri, terrestre, marí, etc.).
 • CE34 : Tenir capacitat per a dissenyar i projectar sistemes robòtics i la implantació industrial i en l'àmbit dels serveis d'aquests.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els subsistemes que integren una cèl·lula robotitzada.
 • Ser capaç de dissenyar i controlar una cèl·lula robotitzada.
 • Conèixer els aspectes que cal tenir en compte per a seleccionar adequadament un robot.
 • Conèixer els principals aspectes relatius a la seguretat en instal·lacions robotitzades.
 • Ser capaç de justificar econòmicament la implantació de robots.
 • Conèixer la teoria i enginyeria de projectes particularitzat per a instal·lacions robòtiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer la teoría general e ingeniería de proyectos.
 • Ser capaz de diseñar y controlar una célula robotizada e integrar y seleccionar los diferentes sistemas que la componen.
 • Conocer los principales aspectos legales y de seguridad en instalaciones robotizadas.
 • Conocer el mercado de robots y las aplicaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 33737
Professor/a responsable:
PUENTE MENDEZ, SANTIAGO TIMOTEO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix