Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES MULTIROBOT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Sistemas Multirobot se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del grado de Ingeniería Robótica. Los alumnos ya están acostumbrados a trabajar, programar, controlar, robots de todo tipo: manipuladores, móviles... Asimismo han utilizado diferentes técnicas de Inteligencia Artificial para la resolución de problemas. Y también han aprendido diferentes algoritmos que permiten la programación óptima de los robots.
En esta asignatura se parte del conocimiento adquirido durante el Grado, para trabajar con múltiples robots, de forma colaborativa, coordinada y autónoma.
Desde el punto de vista profesional, un graduado en Ingeniería Robótica debe estar preparado para trabajar en un entorno con sistemas multirobot, en el que los robots, se comuniquen, se sincronicen y se coordinen para conseguir un objetivo común.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE33 : Ser capaç d'establir sistemes robòtics cooperatius i multirobot aplicant les tècniques adequades.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dissenyar, especificar i modelar sistemes multirobot.
 • Conèixer i saber aplicar el control centralitzat i distribuït en sistemes robòtics.
 • Saber especificar i analitzar la planificació i coordinació de sistemes multirobot.
 • Conèixer els sistemes d'eixam i les tècniques de modelatge microscòpic i macroscòpic per a eixams robòtics.
 • Estar al corrent de les tècniques evolutives i d'adaptació en sistemes multirobot.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Entender el concepto de Aristóteles “El todo es más que la suma de las partes” aplicado a los sistemas multirobot.
 2. Analizar y desarrollar sistemas multirobot 
 3. Entender las diferencias entre control centralizado y distribuido.
 4. Utilizar robots para realizar tareas cooperativas con control centralizado.
 5. Aprender las bases de los sistemas de enjambre.
 6. Diferenciar y comprender los objetivos microscópicos y macroscópicos de los sistemas multirobot.

 

 

Dades generals

Codi: 33736
Professor/a responsable:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix