Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TELEOPERACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Teleoperació es troba dins del pla d'estudis del grau en Enginyeria Robòtica. Aquesta assignatura presenta les tècniques comunes de control per a sistemes de teleoperació, aplicant-les al camp de la robòtica a diferents en nivells de complexitat. Per a açò es van a estudiar els sistemes bilaterals, el control predictiu i control per supervisió. Finalment es posarà l'accent en els interfícies d'usuari i la realimentación sensorial per a obtenir una immersió en l'entorn.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE30 : Saber com aplicar els principis d'arquitectures de xarxa, protocols i tecnologies de xarxes actuals per a comunicar els elements d'un sistema robòtic entre si i amb altres equips informàtics. Conèixer les característiques i estàndards de comunicacions per a àmbit industrial i saber escollir-ne els adequats per a aplicacions de robòtica en entorns de treball especials.
 • CE34 : Tenir capacitat per a dissenyar i projectar sistemes robòtics i la implantació industrial i en l'àmbit dels serveis d'aquests.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre el funcionament de les tècniques comunes de control per a sistemes de teleoperació i saber aplicar-les al camp de la robòtica en nivells de complexitat diferents.
 • Poder avaluar les característiques i les necessitats d'operació remota que tenen molts sistemes robòtics i ser capaç de plantejar-hi solucions viables de telerobòtica.
 • Ser capaç d'aplicar noves tecnologies de comunicacions i dispositius d'interfície humana en aplicacions de telerobòtica.
 • Conèixer i saber utilitzar les tècniques i els dispositius que faciliten la telepresència mitjançant realimentació sensorial.
 • Ser capaç d'aplicar coneixements i habilitats adquirits en aquesta i altres matèries del títol, per a aconseguir l'operació remota de diferents tipus de sistemes robòtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El principal objectiu de l'assignatura és tenir un coneixement dels sistemes de teleoperació aplicats a la robòtica.
Conèixer les diferents arquitectures de teleoperació utilitzades en robòtica, així com els sistemes de control implicats.
Conèixer els interfícies que permeten una realimentación immersiva en l'entorn robòtic.
Saber controlar un sistema teleoperado.

 

 

Dades generals

Codi: 33734
Professor/a responsable:
PUENTE MENDEZ, SANTIAGO TIMOTEO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix