Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ROBOTS MÒBILS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es obligatoria de cuarto curso del grado de Ingeniería Robótica. En esta asignatura se abordan conceptos relacionados con los sistemas de locomoción para robots móviles, algoritmos de evitación de obstáculos, técnicas de planificación de trayectorias, y técnicas de mapeado y localización 2D/3D. Destacar que en esta asignatura se estudia uno de los problemas más conocidos de la robótica móvil: construcción de mapas y localización simultánea de un robot móvil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE26 : Conèixer els diversos mitjans de locomoció aplicables a la robòtica, les particularitats dinàmiques i els camps d'aplicació més adequats (rodes, erugues, potes, aeris i altres).
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.
 • CE32 : Saber com funcionen diversos tipus de sistemes de navegació, localització i mapes, per a sistemes robòtics, i els àmbits d'aplicació en què poden usar-se (interior, aeri, terrestre, marí, etc.).

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos sistemes de locomoció per a robots mòbils.
 • Conèixer i saber aplicar els mètodes d'evitació d'obstacles.
 • Saber aplicar les tècniques de planificació de trajectòries en robòtica mòbil.
 • Conèixer les diverses tècniques de mapatge: 2D, 3D i topològica.
 • Saber aplicar les tècniques de control reactiu en un robot mòbil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los sistemas de locomoción y tipos de robots móviles existentes.
 • Entender la cinemática de movimiento de los robots móviles.
 • Entender los sistemas de localización existentes y actuales para robots móviles.
 • Entender los modelos de representación de mapas.
  Entender los sistemas de localización probabilística. 
 • Comprender el problema de la localización y mapeado simultáneo en robots móviles. Entender soluciones existentes para resolver este problema.
 • Entender los algoritmos y técnicas existentes para la planificación de trayectorias y evitación de obstáculos.
 • Conocer y comprender los trabajos de investigación actuales relacionados con la robótica móvil.

 

 

Dades generals

Codi: 33732
Professor/a responsable:
COLOMINA PARDO, OTTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix