Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE PERCEPCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura és obligatòria de tercer curs del grau d'Enginyeria Robótica.En aquesta assignatura s'aborden conceptes relacionats amb la percepció d'un robot. En concret, tot el relacionat amb la visió 3D (homografia, processament de dades 3D, etc.) i es veuran temes amb menys profunditat de percepció tàctil i altres fonts sensorials, com la veu.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Conèixer diverses classes de dispositius sensors usats per a capturar informació del robot mateix i del seu entorn, a més dels principis de funcionament. Saber aplicar els mètodes i tècniques per a mesurar, processar, fusionar i representar la informació captada.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre el model geomètric del procés d'adquisició d'un sensor visual i les tècniques bàsiques de calibratge, i ser capaç de calibrar una càmera.
 • Entendre el procés de correspondència entre imatges d'una escena, preses des de diferents punts de vista, i conèixer tècniques per a dur-lo a terme.
 • Conèixer les transformacions bàsiques en geometria de múltiples vistes (projectiva, afí, euclidiana) basades en el moviment del sensor i la projecció de perspectiva, saber aplicar-les a processos d'estimació de moviment o de reconstrucció 3D.
 • Conèixer i saber implementar mètodes de percepció visual per al reconeixement de superfícies 3D.
 • Entendre les metodologies de fusió sensorial basades en múltiples sensors: complementàries, cooperatives i competitives i conèixer estimadors de fusió sensorial segons la tipologia dels sensors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Entendre el model geomètric del procés d'adquisició d'un sensor visual i les tècniques bàsiques de calibratge, i ser capaç de calibrar una càmera.
 • Entendre el procés de correspondència entre imatges d'una escena preses des de diferents punts de vista i conèixer tècniques per fer-ho.
 • Conèixer les transformacions bàsiques en geometria de múltiples vistes (Proyectiva, Afí, Euclidiana) basades en el moviment del sensor i la projecció de perspectiva i saber aplicar-ho a processos d'estimació de moviment i / o de reconstrucció 3D.
 • Conèixer i saber implementar mètodes de percepció visual i tàctil per al reconeixement de superfícies 3D.
 • Entendre les metodologies de fusió sensorial basades en múltiples sensors: complementàries, cooperatives i competitives, i conèixer estimadors de fusió sensorial segons la tipologia dels sensors.

 

 

Dades generals

Codi: 33730
Professor/a responsable:
GOMEZ DONOSO, FRANCISCO RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix