Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Programación de Robots tiene como objetivo dar una visión general de los diferentes métodos de programación para sistemas robotizados. Se expondrán los distintos métodos de programación y se estudiarán lenguajes y plataformas comunes para los diferentes tipos. Los robots son elementos que interactúan con su entorno por lo que tienen que comunicar con muy diversos elementos: autómatas, cámaras de visión artificial, sonar y en general con sensores de muchos tipos. Una parte de esta asignatura nos mostrará el modo de conectar y comunicar con estos accesorios en diferentes lenguajes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE30 : Saber com aplicar els principis d'arquitectures de xarxa, protocols i tecnologies de xarxes actuals per a comunicar els elements d'un sistema robòtic entre si i amb altres equips informàtics. Conèixer les característiques i estàndards de comunicacions per a àmbit industrial i saber escollir-ne els adequats per a aplicacions de robòtica en entorns de treball especials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els mètodes de programació i classificació dels llenguatges de programació de robots.
 • Conèixer les característiques i botons d'ordre bàsics dels llenguatges de programació orientats a robot, com a exemples de programació textual o de guiatge.
 • Saber configurar i programar un robot per a executar una tasca senzilla basada en trajectòries definides.
 • Conèixer l'arquitectura i els components d'una plataforma de programari integral per al control de dispositius robòtics.
 • Conèixer les tècniques de comunicació entre interfícies i controladors de dispositius robòtics i sensors, i saber aplicar-les per a enviar ordres i llegir i interpretar estats en sensors i actuadors.
 • Ser capaç de desenvolupar una aplicació de programari que empre informació sensorial bàsica per a realitzar accions sobre robots.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Saber diferenciar entre las diferentes arquitecturas robóticas existentes y elegir un lenguaje de programación para robots adecuado. 
 • Conocer los comandos básicos de los lenguajes de programación orientados a robot.
 • Saber configurar y programar un robot para ejecutar tareas definidas. 
 • Conocer los métodos de comunicación entre robots y los diferentes dispositivos que ofrecen sensórica a los mismos.
 • Programar las acciones del robot en base a las entradas dinámicas que se reciben desde los sensores.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33728
Professor/a responsable:
CALVO ZARAGOZA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix