Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA DE CONTROL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En l'assignatura Enginyeria de Control es descriuen els sistemes de control automàtic i la seua aplicació a tasques d'automatització i robòtica. El control automàtic és la branca de l'enginyeria dedicada al fet que els sistemes funcionen de manera autònoma. El control automàtic resulta crucial en la generació i transmissió d'energia, en el control de processos, en la fabricació de béns i equips, en la comunicació, en el transport i fins i tot per a l'entreteniment i l'oci. Dins de l'àmbit de la robòtica, els sistemes de control permeten el guiat del robot, el seu posicionament, seguiment de trajectòries, etc. El correcte disseny dels controladors permeten que el robot descriga moviments precisos, suaus, segurs i fins i tot més eficients. Aquesta assignatura descriu no sols d'una forma teòrica, sinó també des d'un punt de vista practique i intuïtiu els sistemes de control tant clàssics com els basats en l'espai d'estats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Conèixer les eines matemàtiques i aplicacions informàtiques més adequades per al modelatge i anàlisi de sistemes lineals i no lineals i ser capaç d'analitzar-ne el comportament dinàmic.
 • CE19 : Analitzar i entendre la configuració d'un sistema de control automàtic per a procedir-ne a la modificació o actualització mitjançant les tècniques que permeten dissenyar, configurar i ajustar controladors.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el funcionament d'un sistema de control en bucle tancat i saber usar eines informàtiques per al seu modelatge i estudi.
 • Conèixer les principals classes i característiques de controladors i saber quin és el més adequat per a diverses aplicacions, especialment de sistemes robòtics.
 • Conèixer diverses estratègies per a dissenyar de controladors i saber com aplicar-les.
 • Ser capaç de dissenyar i implementar sistemes de control discret, a partir de les característiques i especificacions d'un sistema.
 • Saber aplicar eines d'anàlisi en el domini de la freqüència per a estudiar el comportament de sistemes, veure'n les necessitats de control i dissenyar-hi controladors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el objetivo y funciones de un sistema de control.

Conocer distintas técnicas de ajuste empírico de los controladores PID.

Saber utilizar el método del lugar geométrico de las raíces como técnica para diseño de sistemas de control.

Saber diseñar controladores discretos de asignación de polos y tiempo mínimo.

Aplicar las técnicas de compensación mediante métodos frecuenciales por avance y retardo de fase.

Conocer los principios de modelado de sistemas en representación de estado.

Ser capaz de analizar un sistema en representación de estados.

Diseñar sistemas mediante realimentación del estado.

 

 

Dades generals

Codi: 33722
Professor/a responsable:
POMARES BAEZA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix