Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SENSORS I INSTRUMENTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los sensores son los elementos que permiten a un sistema automático, como es un robot, obtener información de variables físicas del entorno donde opera para responder en consecuencia. Existen muchas aplicaciones, principalmente en la industria clásica, donde un robot trabaja en un entorno muy estructurado de forma que las tareas que realiza están muy bien definidas y se pueden resolver con una programación de trayectorias y dotando al robot de sensores básicos.

Pero en cuanto un robot opera fuera de un entorno estructurado, los sistemas sensoriales que incluye adquieren mucha importancia, porque son los que permiten al robot resolver problemas más complejos y devolverse en situaciones más “humanas”. Este es habitualmente el caso de los robots de servicios (seguridad, campo, salud, asistencia, logística, transporte, hogar, entretenimiento, etc.). En la actualidad, también muchos robots industriales están siendo dotados con sensores avanzados para que, por ejemplo, sean flexibles para cambiar de tareas o puedan manipular objetos complejos. De este modo, los sensores, desde los básicos a los avanzados, son un elemento importante de cualquier robot que hay que conocer cuando se llevan a cabo proyectos de robótica.

Además, hay que tener en cuenta que para poder llegar a procesar la información de un sensor, se requieren otros instrumentos que permitan adaptar y llevar las señales del sensor al microprocesador o computador que controla el robot. Esta asignatura aborda el estudio y, sobre todo, la aplicación tanto de los sensores más habituales en aplicaciones de robótica, como de los módulos necesarios para poder usar esos sensores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Conèixer diverses classes de dispositius sensors usats per a capturar informació del robot mateix i del seu entorn, a més dels principis de funcionament. Saber aplicar els mètodes i tècniques per a mesurar, processar, fusionar i representar la informació captada.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el funcionament d'un sistema de sensor i dels sistemes d'adquisició i condicionament de senyal associats.
 • Conèixer els principals tipus de sensors i les seues característiques i saber quin és el més adequat per a diverses aplicacions, especialment en sistemes robòtics.
 • Ser capaç de determinar els sensors més adequats per a resoldre un problema de robòtica, en què cal interaccionar amb elements de l'entorn.
 • Estar al dia de les noves tecnologies associades als sensors emprats en robòtica, com ara sensors tàctils, sde força, parell, localització, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ser capaz de conectar sensores al controlador de un robot (microcontrolador o computador) para captar e interpretar las señales o datos que proporciona.

Ser capaz de programar los algoritmos para filtrar, procesar y analizar las señales procedentes de sensores.

Adquirir destreza en la implementación de aplicaciones que utilicen sensores, tanto a nivel de hardware como de software.

Conocer ejemplos de sensores actuales que se pueden encontrar en el mercado y sus principales características.

 

 

Dades generals

Codi: 33720
Professor/a responsable:
CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix