Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECANISMES I MODELATGE DE ROBOTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En aquesta assignatura es descriuen els continguts necessaris per a l'anàlisi, cinemàtica i dinàmica dels mecanismes i modelatge de robots. Dins de l'apartat de mecanismes es detallen tant els sistemes de transmissió i reducció bàsics directes i indirectes (redutores, sistemes de fricció, engranatges, etc.) com els mètodes per a la identificació dels motors necessaris per a aplicar el moviment al robot. Dins de l'apartat de modelatge es descriuen les eines matemàtiques i algorismes emprats per a la resolució del problema cinemàtic i dinàmic d'un robot.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Ser capaç de modelar i simular aspectes de cinemàtica, dinàmica, estructures i mecanismes, per a poder dissenyar i analitzar sistemes robòtics.
 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.
 • CE8 : Entendre els principis d'estructures, màquines, mecanismes, articulacions i sistemes de transmissió de moviment, i saber aplicar-los en l'enginyeria de sistemes robòtics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos subsistemes mecànics i mecanismes de l'estructura d'un robot.
 • Comprendre les funcionalitats dels mecanismes i subsistemes mecànics.
 • Conèixer els principals sistemes matemàtics de representació de localització espacial.
 • Ser capaç de modelar i simular cinemàticament un robot, distingint entre espai articular i cartesià.
 • Ser capaç de resoldre el problema cinemàtic directe i invers d'un robot.
 • Saber aplicar la cinemàtica de moviment.
 • Ser capaç de resoldre i simular la dinàmica d'un robot, distingint entre diverses formulacions.
 • Saber aplicar eines d'anàlisi, disseny i simulació de la cinemàtica i la dinàmica per a estructures, mecanismes, elements de màquines i robots reals.
 • Saber identificar les principals tècniques de modelatge i simulació de robots.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir els coneixements necessaris per a un disseny dels mecanismes i elements que componen els sistemes robòtics.
Desenvolupar els fonaments de la síntesi dels mecanismes dels sistemes robòtics.
Desenvolupar els coneixements necessaris per a la resolució del problema cinemàtic i dinàmic de robots.
Analitzar les caracterísiticas mecàniques dels diferents elements del robot.
Conèixer les eines programari per a l'anàlisi de mecanismes i modelatge de robots.
Establir els principis bàsics de funcionaments dels principals mecanismes emprats en la construcció de robots

 

 

Dades generals

Codi: 33719
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix