Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Un robot se considera una máquina autónoma que gracias a sus sistemas de control es capaz de controlar su posición articular y su movimiento para llevar a cabo la tarea o tareas para las que fue diseñado y construido. Los sistemas de control o controlador de un sistema robótico están físicamente constituidos por un computador, un sistema de adquisición de datos y un conjunto de actuadores, generalmente motores eléctricos. El objetivo de los sistemas de control es proporcionar flexibilidad y autonomía, de modo que permita que sistemas robóticos puedan realizar tareas adaptándose a cambios en el entorno de trabajo con escasa intervención humana. El diseño e implementación de un controlador, involucra varias disciplinas como fundamentos matemáticos, físicos, mecánicos, electrónicos e informáticos, entre otros, que convergen en el concepto de ingeniería de control. En esta asignatura se van a introducir los fundamentos y principios básicos para identificar y analizar sistemas físicos para poder analizar y diseñar un sistema de control básico que acoplado al primero permita controlarlo modificando su comportamiento.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Desenvolupar la capacitat de l'alumne per a aplicar, tant des d'un punt de vista analític com numèric, els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, a més de variable complexa, als diversos problemes matemàtics que es plantegen en sistemes robòtics.
 • CE14 : Conèixer les eines matemàtiques i aplicacions informàtiques més adequades per al modelatge i anàlisi de sistemes lineals i no lineals i ser capaç d'analitzar-ne el comportament dinàmic.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33717
Lecturer responsible:
GIL VAZQUEZ, PABLO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught