Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RESISTÈNCIA DE MATERIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales es la base fundamental para entender el comportamiento de elementos de máquinas y piezas que componen robots, garantizando su equilibrio y la capacidad de transmisión de movimientos. Para ello debe garantizarse la rigidez y la resistencia de estos elementos según las demandas de diseño.

La asignatura enmarcada en segundo curso, segundo cuatrimestre se presenta como una continuación necesaria de las asignaturas de mecánica recogidas en Ampliación de Física y es la base fundamental del resto de asignaturas de diseño mecánico en el que se explican las bases fundamentales de transmisión de movimientos basadas en rodamientos, engranajes, correas, cables y poleas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Saber aplicar els principis de resistència de materials i comportament elàstic (deformació, tracció, flexió, unions) i ser capaç de determinar-ne els més adequats per resistència i durabilitat en l'aplicació en robòtica.
 • CE15 : Ser capaç de modelar i simular aspectes de cinemàtica, dinàmica, estructures i mecanismes, per a poder dissenyar i analitzar sistemes robòtics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis de l'elasticitat, de la resistència de materials i el comportament dels sòlids reals.
 • Identificar els esforços interns que es presenten en el sòlid, com a conseqüència de l'aplicació de les forces exteriors.
 • Calcular les tensions, les deformacions i els moviments en sistemes estructurals elementals.
 • Desenvolupar els fonaments de la inestabilitat elàstica.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objetivos de la asignatura:
-Conocer y comprender los conceptos básicos de la Elasticidad.
-Conocer y comprender los conceptos básicos de la Resistencia de Materiales.

2. Objetivos competenciales/procedimentales/actitudinales:
-Saber utilizar, interpretar y aplicar las distintas técnicas empleadas en Resistencia de Materiales.
-Saber emplear las técnicas adecuadas para vincular la geometría y el cálculo de estructuras.
-Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su aprendizaje y complemente su formación.
-Saber analizar y calcular las tensiones y deformaciones que se producen en los elementos resistentes de un mecanismo o estructura, sometido a cargas, en función de los diferentes tipos de solicitaciones a los que pueda estar sometidos, de su diseño y del material elegido.

 

 

Dades generals

Codi: 33716
Professor/a responsable:
BRU ORTS, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix