Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Tecnología Electrónica es una asignatura troncal que proporciona las herramientas para entender el comportamiento de los circuitos electrónicos analógicos no lineales de baja y media potencia. Se hace especial hincapié en los circuitos con amplificadores operacionales. Finalmente, se estudian fuentes de energía tales como baterías y células solares empleadas en aplicaciones robóticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els principis de teoria de circuits i els fonaments d'electrotècnia i electrònica (analògica, digital i de potència) i ser capaç d'analitzar circuits existents, o dissenyar-ne de nous, per a sistemes robòtics o altres sistemes auxiliars.
 • CE21 : Conèixer quines són les fonts d'energia més adequades per a robots fixos o autònoms. Entendre el funcionament i les característiques de diferents fonts d'energia autònomes, com ara bateries, piles de combustible o cèl·lules solars, i tenir la capacitat de seleccionar-ne l'adequada per a cada aplicació de robòtica autònoma.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre el funcionament dels diversos components electrònics (díodes, transistors i amplificadors operacionals) que controlen el funcionament dels robots.
 • Saber analitzar els circuits electrònics, incloent l'estudi d'amplificadors operacionals.
 • Saber seleccionar l'electrònica de potència adequada a cada tipus de motor usat en aplicacions robòtiques.
 • Entendre el funcionament de les fonts d'energia en robòtica, a més de saber seleccionar la font més adequada (bateries, cèl·lules solars, etc.) a cada aplicació robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OE1. Aprendizaje de herramientas matemáticas de análisis de circuitos electrónicos. Estas herramientas son de utilidad para su posterior empleo en circuitos analógicos y digitales de uso común en robótica.

OE2. Familiarización con la instrumentación de laboratorio y adquisición de la capacidad para afrontar y solucionar algunos de los problemas típicos de la implementación práctica de circuitos.

OE3. Primeras nociones del concepto de filtrado y estudio de los filtros selectivos implementados con amplificadores operacionales.

OE4. Introducción a las fuentes de energía eléctricas y sus formas de conversión en continua y alterna.

 

 

Dades generals

Codi: 33715
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARIN, TOMAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix