Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Tecnología Eléctrica se encuadra en el 1º cuatrimestre del segundo curso de la carrera de Grado en Ingeniería Robótica. Tiene por finalidad, la capacitación del alumno para el desarrollo de sistemas eléctricos y electromecánicos en la actividad profesional del Ingeniero en Robótica, que le obliga indefectiblemente a la utilización de la energía eléctrica en los dispositivos y máquinas eléctricas, así como en sus procedimientos de análisis.
Por ello se han estructurado los conocimientos de este curso para conseguir que el alumno adquiera los suficientes conocimientos de electricidad que le permitan participar en proyectos y construcciones que utilicen esta técnica y que además sirva de base para el estudio de asignaturas específicas.
El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, además de prácticas de problemas y prácticas de laboratorio con ordenador, algunas de estas últimas en simulación de laboratorio virtual. El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en Física (en general, de circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna sinusoidal, circuitos trifásicos, electromecánica, campos magnéticos, campos eléctricos, etc.).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.

 

Specific Competences (CE)

 • CE12 : Conèixer els principis de teoria de circuits i els fonaments d'electrotècnia i electrònica (analògica, digital i de potència) i ser capaç d'analitzar circuits existents, o dissenyar-ne de nous, per a sistemes robòtics o altres sistemes auxiliars.
 • CE13 : Conèixer i entendre el funcionament de les màquines elèctriques, especialment els motors de CA i CC, i saber aplicar-ho en l'anàlisi i disseny d'actuadors en sistemes robòtics.
 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.
 • CE6 : Tenir capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica que permeten el disseny i la interpretació de plànols de sistemes mecànics i de circuits elèctrics i electrònics. Conèixer i saber utilitzar programes informàtics de disseny i visualització d'esquemes de circuits, estructures i mecanismes.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33714
Lecturer responsible:
VICENTE SAMPER, JOSE MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: ELECTRICAL ENGINEERING
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught