Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIA DE MATERIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Tecnología de materiales" se encuentra en el 3er semestre del grado en ingeniería robotica. tiene como objetivo que los alumnos comprendan la relación entre propiedades macroscópicas de interés para su futura profesión y la microestructura de los materiales, para poder, basándose en criterios tecnológicos, seleccionar los materiales óptimos para apliación en robótica.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas, tanto de química, como física y matemáticas e introducirá a los estudiantes en el mundo de los materiales, esenciales en todos los aspectos de la industria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir coneixements dels aspectes fonamentals de ciència i tecnologia de materials més adequats per a la construcció de robots de diferents tipus. Conèixer els aliatges metàl·lics, materials no metàl·lics, les noves tendències i les seues estructures i morfologies.
 • CE3 : Conèixer els principals aspectes de l'estructura i les propietats químiques i funcionals dels materials, per tal de ser capaç de determinar-ne els més adequats per a una aplicació en robòtica.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les propietats generals dels materials.
 • Comprendre els diagrames de fases per a aliatges metàl·lics i ser capaç de predir la manera d'influir la composició química de l'aliatge en la microestructura del metall.
 • Entendre la relació existent entre la microestructura d'un material i les propietats en servei.
 • Conèixer els principals defectes que poden causar una minva de les propietats en servei del material, a més dels principals mètodes per a eliminar-los.
 • Conèixer les principals tècniques de fabricació i processament de materials, inclosos els mètodes d'unió entre aquests, i la manera com poden modificar les propietats del material.
 • Conèixer els principals materials d'aplicació en robòtica, les propietats que els fan idonis per a aquest ús i els possibles problemes que puguen presentar en servei.
 • Ser capaç de seleccionar el material més idoni, basant-se en criteris tècnics, per a una determinada aplicació en robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer y comprender las propiedades generales de los materiales
• Entender la relación existente entre microestructura de un material y sus propiedades en servicio.
• Comprender los diagramas de fases para aleaciones metálicas, y ser capaz de predecir cómo influye la composición química de la aleación en la microestructura del metal, y por tanto en sus propiedades en servicio.
• Conocer los principales defectos que pueden causar una merma de las propiedades en servicio del material, el origen de los mismos, y los principales métodos para eliminarlos.
• Conocer las principales técnicas de fabricación y procesado de materiales, incluyendo los métodos de unión entre ellos, y como estos métodos pueden modificar las propiedades del material.
• Conocer los principales materiales de aplicación en robótica, las propiedades que los hacen idóneos para este uso, y los posibles problemas que puedan presentar en servicio.
• Adquirir los conceptos básicos para poder seleccionar los materiales necesarios para la construcción de robots e instalaciones auxiliares, basándose en criterios técnicos.
• Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia.
• Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a esta materia.
• Ser capaz de elaborar, presentar y debatir resultados adecuadamente.

 

 

Dades generals

Codi: 33713
Professor/a responsable:
PRADO GOVEA, RAUL HUGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix