Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Ampliación de Matemática Aplicada es una asignatura básica de seis créditos ECTS que se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Ingeniería Robótica.


Junto con las asignaturas de primer curso, Fundamentos de Matemática Aplicada I y Fundamentos de Matemática Aplicada II conforma los contenidos matemáticos impartidos en el grado.

 

Adaptación curricular (COVID-19) - Docencia:
En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la asistencia al aula de la totalidad de los estudiantes, las actividades formativas presenciales podrán pasar a impartirse en línea, bien de forma parcial (docencia dual) o completa. La docencia dual y en línea se realizará de modo sincrónico por medio de aula virtual

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Desenvolupar la capacitat de l'alumne per a aplicar, tant des d'un punt de vista analític com numèric, els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, a més de variable complexa, als diversos problemes matemàtics que es plantegen en sistemes robòtics.
 • CE14 : Conèixer les eines matemàtiques i aplicacions informàtiques més adequades per al modelatge i anàlisi de sistemes lineals i no lineals i ser capaç d'analitzar-ne el comportament dinàmic.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33711
Lecturer responsible:
GARCIA GARCIA, DAVID
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED MATHEMATICS
  Area: APPLIED MATHEMATICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught